Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielcze prawo do lokalu

Czy sprzedaż - nabytego wcześniej spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego - powinna zostać opodatkowana na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT?

Postanowienie Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 21.03.2005 r., z zakresu podatku od towarów i usług potwierdza, stanowisko przedstawione w zapytani. Uzasadnienie Wnioskodawca nabył w 1993 r. spółdzielcze prawo własnościo ...

Czy ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed 1 maja 2004r daje prawo do nie naliczania podatku VAT ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.5 ust.1 pkt 1, art.7 ust.1 pkt 5, art.19 ust.13 pkt 10, art.29 ust.6 i 7, art.153 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r (wpłynęło ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych od członków spółdzielni posiadających przydział boksu garażowego na warunkach spółdzielczego prawa własnościowego ( ciągi garażowe wolnostojące).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych od członków spółdzielni posiadających pr ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych od członków spółdzielni posiadających przydział miejsca postojowego w garażu na warunkach spółdzielczego prawa własnościowego ( garaże pod budynkiem mieszkalnym ).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych od członków spółdzielni posiadających pr ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych od członków za miejsce postojowe na terenie spółdzielni.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2005 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych od członków za miejsce postojowe na tere ...

Czy zbycie spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia spółdzielczego, własnościowego prawa do lok ...

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy lokal nie był ujęty w ewidencji środków trwałych i nie były zaliczane do kosztów działalności odpisy amortyzacyjne?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania sprzedaży spółdzielczeg ...

Czy wydatki na zakup mieszkań dla lokatorów budynku zakupionego przez szkołę na cele dydaktyczne winny powiększać wartość środka trwałego, czy należy wprowadzić je jako odrębne środki trwałe oraz czy można zastosować 10% stawkę amortyzacyjną?

Jednostka przedstawiając stan faktyczny wyjaśnia, że zakup budynku przez szkołę na cele dydaktyczne wymagał zapewnienia mieszkań zastępczych dla zameldowanych tam lokatorów. W związku z tym szkoła zakupiła spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych używanych od osób fizycznych udostępniając je dotyczasowym najemcom.Natomiast w zakupionym budynku po remoncie i modernizacji znajduje się ...

Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować opłaty związane z eksploatacją lokalu.

Stan faktyczny w sprawie: Spółdzielnia mieszkaniowa przydzieliła na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Powiatowi Malbork lokal użytkowy z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie art. 43 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz ...

Czy sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży własnościowego spółdzielcze ...

Generowanie strony w 63 ms