Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biegły sądowy


Czy wynagrodzenie biegłego sądowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 25.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 06.05.2005 r. nr PP1-443/43/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t ...

Czy Sąd Rejonowy ma obowiązek naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, adwokatom świadczącym usługi obrony z urzędu, biegłym sądowym i tłumaczom przysięgłym będącym podatnikami VAT za usługi wykonane na zlecenie sądu?

Stan faktyczny: Sąd Rejonowy dokonuje wypłat należności: - adwokatom za świadczone usługi obrony z urzędu, biegłym sądowym i tłumaczom przysięgłym, zarówno będącym jak i nie będącym podatnikami podatku VAT.- Podatnicy VAT wystawiają faktury VAT na dzień uprawomocnienia się postanowienia o wypłacenie należności, które są im wypłacone w kwocie brutto, bez potrącenia zaliczki na podatek dochodowy.- A ...

Czy do wynagrodzenia z tytułu czynności biegłego wlicza sie kwoty uzyskane za udział w rozprawach (koszty uczestnictwa i dojazdu) ?

Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że Pan X jest biegłym sądowym z zakresu klasycznych badań dokumentów. Z tytułu wykonywania na rzecz Sądów i Prokuratur czynności biegłego (sporządzanie ekspertyz pismoznawczych) osiąga przychody, które w podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na zlecenie organów władzy i administracji - art. 13 pk ...

Czy opinie z zakresu mechaniki pojazdowej wykonywane przez biegłego sądowego na zlecenie sądu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Adwokaci i biegli sądowi na zlecenie sądu wykonują określone czynności. Sąd, wypełniając obowiązki płatnika, dokonuje poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych adwokatom i biegłym sądowym należności. Czy postępowanie płatnika jest prawidłowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 13 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2005 r. złożonego przez Sąd Rejonowy w sprawie u ...

Czy bez względu na okoliczność prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii, uzyskane przychody z tytułu wykonywania czynności zleconych przez Sądy, są przychodami z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od adwokatów i od biegłych sądowych (wystawiających faktury VAT) pozostaje nadal Sąd, czy też obowiązek naliczenia i odprowadzenia ww. podatku przejmuje wystawiający fakturę VAT (adwokat lub biegły sądowy)? Czy w przypadku naliczania podatku dochodowego przez Sąd należy uwzględnić zryczałtowane koszty uzyskania przychodu od kwoty brutto pomniejszonej o wysokość podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 13 pkt 6, art. 41 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek płatnika – Sądu Rejonowego - z dnia 25.05.2005 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 27.05 ...

W jaki sposób Sąd powinien naliczać i odprowadzać podatek dochodowy od biegłych sądowych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej (niewystawiających faktury VAT)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 13 pkt 6, art. 41 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek płatnika – Sądu Rejonowego - z dnia 9.06.2005 r., uzupełniony pismem z dnia 21.06.2005 r. o inter ...

Jaka jest wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez biegłych sądowych oraz tłumaczy przysięgłych na rzecz płatnika na podstawie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2005r., który wpłynął w dniu 9 maja 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w in ...

Generowanie strony w 4 ms