Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prezes zarządu

Czy koszty poniesione na zakup biletów lotniczych na przelot z miejsca zamieszkania do Polski i z powrotem dla prezesa zarządu-obywatela Czech, zamieszkałego w Czechach, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Prezesa powołano uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, nie jest związany ze spółką umową o pracę.

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem spółki z dnia 25.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy zachowanie tylko formy pisemnej uchwały Zgromadzenia Wspólników przyznającej wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa zarządu wystarcza, aby zakwalifikować to wynagrodzenie jako koszt uzyskania przychodu dla podatku dochodowego od osób prawnych w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących w latach 2002-2004.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia "M" Sp. z o.o. z dnia 16.05.2005 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Nr US33/NG/4211/241/AM/05 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji c ...

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kontrakt manedżerski?

W odpowiedzi na pismo złożone w tutejszym organie podatkowym w dniu 02.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze z ...

Czy nieodpłatne pełnienie funkcji przez prezesa zarządu stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 17 ...

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności Prezesa Zarządu Spółki zo.o.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia \"\"\".08.2005r. (data wpływu do urzędu \"\",08.2005r.) w sprawie opodatkowania czynności Prezesa Zarządu Spółki. UZASADNIENIE W myśl art.14a §1 ustawy z dnia 29.08. ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia prezesa zarządu .

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy koszty ponoszone przez prezesa zarządu zatrudnionego w firmie na podstawie kontraktu menedżerskiego, dotyczące podróży służbowych oraz eksploatacji samochodu udostępnionego przez spółkę w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Z wniosku Sp. z o.o. wynika, że firma zamierza zatrudnić, na podstawie kontraktu menedżerskiego, prezesa zarządu (prowadzącego własną działalność gospodarczą). W kontrakcie menedżerskim ma być zawarty zapis, że Spółka będzie pokrywać poniesione przez prezesa wydatki z tytułu odbytych podróży służbowych jak również udostępnionego do korzystania samochodu w związku z prowadzoną działalnością spółki. ...

Czy w związku z faktem, iż podatnik pełni funkcję prezesa zarządu w spółce z o.o. - jest On podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?

UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15 września 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot. o ...

czy wypłacone członkom zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników:wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie,rekompensata kosztów podróży będąca wyodrębnioną częścią wynagrodzenia, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2005r. (data wpływu do Urzędu 03.08.05r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przestawiony ...

Czy wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o pracę zawartą w formie aktu notarialnego z jedynym udziałowcem pełniącym jednocześnie funkcję członka jednoosobowego zarządu stanowi koszt uzyskania przychodu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 2 lutego 2006 r. wpłynął do tut. Ur ...

Generowanie strony w 52 ms