Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność konkurencyjna

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy wydatek na zapłatę za dostęp do rynku rozumianego jako zbiór aktualnych nabywców leków na obszarze działania apteki stanowi koszt uzyskania przychodów.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od o ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu - w rozumieniu przepisów art 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wydatków poniesionych na zapłatę za dostęp do rynku rozumianego jako zbiór aktualnych nabywców leków na obszarze działania apteki.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 21 lipca 2005 r. Nr PDD/423-13/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Uzasadnienie Pismem z dnia 23 maja 2005 r. “...” Spół ...

Czy wydatek poniesiony tytułem odszkodowania za powstrzymanie sie w ciągu 10 lat od działalności konkurencyjnej stanowi koszt uzyskania przychodu.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od ...

Dotyczy możliwości zaliczenia - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – wydatków poniesionych jednorazowo tytułem odszkodowania za powstrzymywania się właściciela apteki od działalności konkurencyjnej, tj. prowadzenia apteki na obszarze miasta ... w okresie 10 lat, co oznacza, że nie otworzy on w sąsiedztwie dodatkowej apteki.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia “...” Spółka z o.o. z siedzibą w ... z dnia 1 sierpnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 21 lipca 2005 r. Nr PDD/423-14/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z organizacją nowej stacji dializ na zakup sprzętu medycznego podlegającego udostępnieniu, a później przekazaniu Szpitalowi? W zamian Szpital udostępnił stację dializ z pomieszczeniami pomocniczymi. Czy ze względu na krótszy niż 1 rok okres, w którym mocą umowy sprzęt będzie własnością Spółki nie powinien on być amortyzowany?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.04.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Poda ...

1. Czy faktury wynikające z umowy o zakazie konkurencji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy nasza firma musi posiadać dokumentację potwierdzającą wykonanie usług doradczych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przep ...

Czy wydatki na spłatę zobowiązania wobec Zleceniobiorcy, za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej, stanowią dla Spółki w całości koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy odszkodowanie wypłacane byłemu Prezesowi Zarządu z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji, obowiązującej także po zakończeniu stosunku pracy, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki dotyczące zakwalifikowania do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznanych byłemu pracownikowi na podstawie odrębnej umowy o zakazie konkurencji, dodatkowych świadczeń po ustaniu stosunku pracy jest nieprawidłowe. Wartość dodatkowych świadczeń przyznanych przez Spółkę byłemu pracownikowi, stanowić będzie dla byłego pracownika przychód ze stosunku pracy, w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 58 ms