Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgoda

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy najemca powinien zaliczyć do przychodu zwrot niezamortyzowanej części poczynionych za zgodą wynajmującego wydatków na przebudowę (inwestycji w obcym środku trwałym), dokonany przez wynajmującego na rzecz najemcy po zakończeniu najmu - zgodnie z umową i odrębnym porozumieniem, w którym strony ustalają wielkość poczynionych nakładów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie S ...

Czy wynajmujący może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zwrot niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym (przebudowy dokonanej za zgodą wynajmującego) dokonany zgodnie z umową najmu na rzecz najemcy po rozwiązaniu tej umowy zawartej na czes nieokreślony w kwocie ustalonej w porozumieniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie S ...

Czy spółka cywilna pod firmą ,,X" , której wspólnikiem jest jeden z małżonków może uznać za środek trwały przedmiotowej spółki, odrębną własność samodzielnego lokalu użytkowego(od którego będzie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych), jeżeli w/w nieruchomość została nabyta na prawach ustawowej wspólności majątkowej przez obojga małżonków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4,art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za środek trwały odrębnej własności samodzielnego l ...

Generowanie strony w 4 ms