Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tranzyt

Podatnik zwraca się zapytaniem, czy powyższe nabycie towarów niewspólnotowych stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? W ocenie Podatnika dokonanie odprawy celnej towaru w jakimkolwiek kraju członkowskim, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Stan faktyczny : Podatnik podatku od towarów i usług – spółka z o. o. nabyła od holenderskiego kontrahenta towary niewspólnotowe, tj. sprowadzone z państwa trzeciego w procedurze tranzytu, które następnie zostały dopuszczone do obrotu na terenie Holandii. Nabycie towarów nastąpiło przed odprawą celną, tj. przed objęciem towarów procedurą dopuszczenia do obrotu na terytorium Holandii. Towary niewsp ...

Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, zgodnie z którym transakcja zawarta pomiędzy podatnikiem i kontrahentem z Holandii nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i Podatnik nie wystawił faktury z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ponadto transakcja nie zostanie ujęta na deklaracji INTRASTAT, ponieważ nie podlega rejestracji w systemie INTRASTAT. Natomiast transakcja zawarta pomiędzy podatnikiem a kontrahentem z Niemiec stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług dokonał dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Kazachstanu. Towary te zostały uprzednio nabyte przez Podatnika od jego kontrahentów z Unii Europejskiej (tj. od kontrahenta z Holandii oraz od kontrahenta z Niemiec). Towar nabyty od kontrahenta z Holandii został objęty na terytorium Holandii procedurą tranzytu. Natomiast towar nabyty od k ...

W jaki sposób należy klasyfikować dla celów podatku VAT opisane transakcje zakupu oraz sprzedaży paliwa ciężkiego przy zastosowaniu procedury tranzytu zewnętrznego?

Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż działa w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie dokonuje zakupu w krajach trzecich (poza UE) dużych partii mazutu z dalszym przeznaczeniem na zaopatrzenie statków morskich w ruchu międzynarodowym, m. in. w portach polskich takich jak Szczecin, Świnoujście, Police, Gdynia, Gdańsk. Zakupione w kraju trzecim p ...

Jak powinien zostać wystawiony dokument SAD, aby był uznany za dowód eksportu towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.03.2005 r. (uzupełnionego w dniu 12.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku o ...

Zdaniem Strony świadczona przez nią wyżej opisana usługa turystyki powinna być rozliczana marżą 0% w związku z tym, że krajem docelowym jest kraj poza Unią Europejską.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 26.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 30.09.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 21.10.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 24.10.2005r.) o ...

Jaką stawką opodatkować usługi wystawiania dokumentu T1 w przypadku transportu międzynarodowego, jeżeli odbiorcą usługi jest przewoźnik?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 08.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 28.07.2005 r. nr PP 443/47/05/ZM w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług magazynowania i przeładunku towarów przeznaczonych do wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej, które posiadają status celny niewspólnotowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 8, art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisem ...

Dotyczy; Czy podlega podatkowi od towarów i usług na terenie kraju import towarów objęty tranzytem.

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku, po rozpatrzeniu wniosku Firmy "XYZ" Spółka Jawna z dnia 17.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku z ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia jaka stawka podatku powinna zostać wykazana na fakturze dokumentującej ww. usługę transportową. Spółka stoi na stanowisku, iż powinna wystawić fakturę ze stawką VAT 22 %, a po otrzymaniu dokumentów SAD dopiero skorygować fakturę i wystawić ze stawką 0 %.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 29 listopada 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.12.2006r.), uzupełnionym dnia 18 stycznia 2007r. (data wpływu do Urzędu 19.01.2007r.) oraz dnia 14 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 15.02.2007r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr ...

Spółka stoi na stanowisku, iż sprzedaż towarów dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz polskiego kontrahenta przed dopuszczeniem tych towarów do obrotu na terenie Unii Europejskiej pozostaje poza zakresem opodatkowania polskim podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 14 września 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 14 września 2006 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i ...

Generowanie strony w 104 ms