Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzecz

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 us ...

Podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 24.02.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: I. Jako podatnik podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2003 r. znak: ZOZ KS/13/03 informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które ...

Obowiązki podatników i płatników

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2003 r. L.dz.145/03 informuje, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) z 2000 roku nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jako płatnicy ...

Podatnik zwraca się z pytaniem czy darczyńca od darowizny rzeczowej (samochód) na rzecz jednostki Policji zobowiązany jest odprowadzenia podatku od towarów i usług. Zdaniem zapytującego nieodpłatne przekazanie darowizny rzeczowej przeznaczonej na rzecz bezpieczeństwa nie będzie sprzedażą i będzie zwolnione z podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny Na rzecz jednostki Policji darczyńca ma zamiar przekazać darowiznę rzeczową. Ocena prawna stanu faktycznego Artykuł 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zawiera katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega d ...

Czy podlegają podatkowi transakcje sprzedaży rzeczy ruchomych (np. narzędzi) o wartości do 1.000 zł lub do 1.500 zł.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2004r. uprzejmie informuje co następuje. W piśmie skierowanym do tut. Organu pyta Pan czy podlegają podatkowi transakcje sprzedaży rzeczy ruchomych (np. narzędzi) o wartości do 1.000 zł ...

Czy świadczenie usług elektromechaniki chłodniczej mieści się w pojęciu usług na ruchomym majątku rzeczowym?

Odpowiadając, w myśl art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnikaz dnia 25.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 ...Dotyczy opodatkowania sprzedaży zakupionych rzeczy używanych.

W dniu 22 czerwca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny ...

Generowanie strony w 6 ms