Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gazociąg

Jakie są zasady rozliczania czynności polegających na wykonaniu przyłącza do sieci gazowej w okresie przejściowym, gdy umowy na wykonanie przyłączy zostały zawarte przed 30.04.2004 r., natomiast wykonanie przyłączy do sieci gazowej nastąpiło po 30.04.2004 r. (od 1.05.2004 r. czynność przyłączenia do sieci gazowej została objęta opodatkowaniem na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz .U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na zapytanie zamieszczone w piśmie znak (...) z dnia 17.01.2005 r., doręczone w dniu 20.01.2005 r., z zakresu podatku od towarów i usług nie potwierdza stanowiska Podatnika przedstawionego w zapy ...

Jaka jest stawka podatku dla przglądów instalacji gazowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdzam, iż przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2005 r. stanowisko Spółdzielni, że zastosowanie 7% stawki poda ...

Czy przysługuje możliwość odliczenia od podatku dochodowego wartości opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Regulacji Energetyki taryfą dla paliw gazowych, z tytułu realizacji przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w ramach ulgi remontowej.W myśl prawa budowlanego obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi będącymi całością techniczno użytkową. Przebudowę /modernizację/ obiektu budowlanego należy interpretować jako wykonanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Zmiana nośnika energetycznego z węglowego na gazowy w budynku mieszkalnym wymaga budowy elementów doprowadzających gaz do odbiorników. Opłata za przyłączenie daje prawo do przyłączenia do sieci gazowej i stanowi odpłatność za wykonanie przyłącza do sieci.Wysokość poniesionych wydatków jest udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17 jeżeli w roku podatkow ...

Czy odszkodowania dla właścicieli gruntów z tytułu udostępnienia nieruchomości na cele budowlane (rozbudowa sieci gazowej) są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2006 r., znak: TI-215/804002/86/2006, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 2 ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy przy nie zmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów będących budowlami powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku w którym zakończono jej modernizację?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 13 § 1 pkt 1 art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm) i pisemnego wniosku Spółki z o.o. - Oddział w .... z dnia 7 kwietnia 2006 r. L.dz. AN/639/06 uzupełnione pismem z dnia 9 maja 2006 r. L. dz. AN / 831 / 06 o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku ...

Czy przy niezmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów, zmiana opodatkowania przedmiotowych budowli skutkuje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono ich modernizację, czy od następnego miesiąca?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Wejherowa działając na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 09.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od ...

Czy wydatki na ulepszenie w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku w danym roku podatkowym, czy na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej z dnia 10 lipca 2006 r. złożony przez ... sp. z 0.0. Oddział w Bydgoszczy w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Wójt Gminy Złotniki Kujawskie stwierdza, i ...

Czy wydatki na ulepszenie sieci gazowej w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku, w danym roku podatkowym, czy na 01 stycznia następnego roku podatkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Burmistrz Kruszwicy stwierdza, iż stanowisko podatnika wyrażone we wniosku dnia 21 lipca 2006r. znak: AN/533/07/2006 jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 21 lipca 2006r., ... sp. z o. o. Oddział w Bydgoszczy zwróciła się z zapytani ...

- dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzoną modernizacją sieci gazowej.

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20 lipca 2006r. postanawiam uznać stanowisko "P." w sprawie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzoną modernizacją sieci gazowej. uzasadnienie W dniu 20.07.2006r. "P." Sp.z o.o. ...

Czy kwota odszkodowania otrzymanego od zakładu gazowniczego za szkody w uprawach rolnych w wyniku założenia na działkach rolniczych gazociągu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach działając na podstawie art.14a§ 1i 216§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm) oraz art.21ust 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2006r. Pana w sprawie udzielenia pisemnej int ...

Generowanie strony w 24 ms