Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność sportowa

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie uprawiania piłki nożnej mogę zaliczyć do kosztów tej działalności zakwaterowanie w lokalu mieszkalnym w mieście, gdzie przebywam na zgrupowaniu ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie,Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Jestem sportowcem i na podstawie kontraktu z klubem sportowym uprawiam profesjonalnie piłkę nożną. Posiadam zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej. Czy do dochodów z tej działalności wykonywanej osobiście mogę zastosować podatek stały liniowy w wysokości 19 % ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie,Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawio ...


1. Czy usługi związane ze sportem wykonywane przez klub sportowy, który nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy prowadzona w ramach działalności sportowej działalność gospodarcza polegająca m.in. na wypożyczaniu sprzętu sportowego, sprzedaży wyrobów cukierniczych i napojów, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 15.07.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 02.09.2004 r., wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z załącznikiem nr 4, poz. 11 - do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Czy wydatki na utrzymanie koni reklamujących Spółkę stanowią koszt uzyskania przychodów?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 30 grudnia 2005r. Nr I-2/423-0014/05 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zmienia się postanowienie ...

Czy można opodatkować liniowym podatkiem dochodowym w wys. 19% dochód z działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług sportowych (podklasa PKD 92.62.Z), tj. gra w piłkę siatkową?

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług sportowych /podklasa PKD 92.62.Z/, tj. gra w piłkę siatkową. Strona wnosi o udzielenie informacji, czy dochód z w/w działalności gospodarczej może opodatkować podatkiem dochodowym w wys. 19% podstawy obliczenia podatku. Strona uważa, że może korzystać z tego sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż prowadzi ...

Czy wypłacane przez klub premie mogą być rozliczane poza prowadzoną działalnością, czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co d ...

Czy wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, w tym wigilijnych, okolicznościowych i imprez rekreacyjno-sportowych dla pracowników Spółki, zazwyczaj dla ogółu, czasem dla pracowników poszczególnych działów, tj. m. in. koszty wynajmu sal, usług gastronomicznych, cateringu, oprawy artystycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, noclegów i przejazdów są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy wypłacane przez klub premie mogą być rozliczane poza prowadzoną działalnością gospodarczą?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, z uwagi na rażące naruszenie prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 06 maja 2006 r. nr 1437/ZI/423/135/DF/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do ...

Czy wypłacane przez klub premie mogą być rozliczane poza prowadzoną działalnością gospodarczą?

DECYZJA Działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania z dnia 10 listopada 2006 r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2006 r. nr 1401/BF-I/418-14/2/06/AP zmieniającą z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targ ...

Generowanie strony w 27 ms