Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: źródło finansowania

Czy dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do biletów na imprezy kulturalne i rekreacyjne dla pracowników (tj. bilety: do kina, na koncerty oraz karnety na: basen, siłownię, korty tenisowe, częściowo odpłatne przez pracowników) powinny zostać potraktowane jako świadczenia rzeczowe dla pracowników i w związku z tym do kwoty 380 zł w roku podatkowym zwolnione od opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 7.03.2005 r. (znak: HR/287/05, wpłynęło do tut. urzędu w dniu 8.03.2 ...

W jaki sposób powinna być wystawiona faktura VAT przez podmioty zajmujące się organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, aby dopłata do wypoczynku z ZFŚS była zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku I. S.A. z dnia 1.04.2005 r. (data wpływu do Urzędu 4.04.2005 r., znak: HS/350/05), ...

dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 5 pkt 4, art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kr ...

Czy wartość wymienionych świadczeń, otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.03.2005 r. (data wpływu 11.03.2005 r., ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 5.07.2005 r. (znak: US. I-406/2/56/2005) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, odmawia uc ...

czy zgodnie z art.30a ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Spółka powinna odprowadzić 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Pismem z dnia 30.08.2005r.( data wpływu dnia 05.09.2005r), uzupełnionym w dniu 30.09.2005r, płatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Spółka za poprzedni rok obrotowy osiągnęła zysk netto w wysokości 73.754,35zł. Uchwałą wspólników zysk w kwocie 70.000,00zł przeznaczony został ...

dotyczy rozliczenia wydatków na zakup środków trwałych i remont hali pokrytych w części dotacją ze środków SAPARD

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 47a, art. 23 ust. 1 pkt 45 i pkt 56 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...

Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego zakupionego przed rozpoczęciem działalności za środki otrzymane z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności stanowią koszty uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ...

Czy wydatki związane z obsługą programów strukturalnych, których realizacja jest finansowana z dotacji, w części niepokrytej dotacją w 2004 r. stanowią koszty uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 58, art. 17 ust. 1 pkt 21, art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzę ...

Czy wydatki sfinansowane ze środków otrzymanej pomocy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 17.10.2005 r., uzupełniony pismem z dnia 2.11.2005 r. o interpret ...

Generowanie strony w 48 ms