Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup na potrzeby osobiste (własne)


Czy wydatki związane z zakupem przez pracowników, na własne potrzeby artykułów spożywczych w czasie wykonywania pracy, stanowią koszt uzyskania przychodów przedsiębiorstwa?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku 03.10.2005 r., uzupełnionego w dniu 09.11.2005 r., o interpretację z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uz ...

czy nabycie lokalu mieszkalnego za środki z rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasy mieszkaniowej przez osobę, która jest już właścicielem innego lokalu mieszkalnego, jest rozumiane jako wydatek poniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe i daje prawo do zachowania uprawnień do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej?

Stan faktyczny Z pisma podatników wynika, że posiadają rachunek oszczędnościowo-kredytowy kasy mieszkaniowej. W związku z powyższym podatnicy korzystają z ulgi wynikającej z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.,Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. polegającej na możliwości odlic ...

Czy zakup urządzenia rehabilitacyjnego do światłoterapii może zostać w całości lub części odliczony od dochodu z uwagi na ukończenie przez podatnika 70 lat życia i stan zdrowia w sytuacji, gdy brak jest orzeczenia o niepełnosprawności?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 06.11.2006 r. (data wpływu 08 listopada 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej spr ...

Dotyczy odliczenia podatku naliczonego z dokonanych w hurtownii zakupów towarów przeznaczonych na potrzeby osobiste.

Podatnik w swoim piśmie zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu ewidencjonowania faktur VAT potwierdzających zakupy dokonywane w hurtowni, które kupowane są na potrzeby osobiste Podatnika.Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w momencie dokonywania zakupów w hurtowni Podatnik wie czy są to zakupy na potrzeby osobiste jego i jego rodziny, czy też związane z prowadzon ...

Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaty odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w Banku na zakup nieruchomości w budowie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 .12.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i łuznać za nieprawidłowe wyrażone we wniosku ...

Generowanie strony w 32 ms