Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozdzielność majątkowa

Czy podatnikowi przysługuje ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy jej mąż będąc kawalerem poniósł wydatki na wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej, ale odliczeń dokonał już po zawarciu związku małżeńskiego, przy czym między małżonkami została sporządzona umowa o wyłączeniu wspólności majątkowej.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. zakupił od developera lokal mieszkalny. Zakupu tego lokalu dokonał z majątku odrębnego zawierając z developerem stosowną umowę w formie aktu notarialnego. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwanej dalej „ustawą” - podatnik w zeznaniu podatkowym za 2003 r. nie s ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wynagrodzenie za pracę małżonki w sytuacji gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

W dniu 13.07.2005 r. podatnik złożył do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne płatnika (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związ ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć składki na ubezpieczenie społeczne płatnika, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych związanych z zatrudnieniem małżonki w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

W dniu 13.07.2005r. podatnik złożył do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związk ...

Czy nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego osobie najbliższej jaką jest mąż, mimo rozdzielności majątkowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Dnia 29 sierpnia 2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług umowy użyczenia. Wniosek zawierał braki, w związku z tym organ podatkowy w dniu 12 września 2005 r. wezwał do uzupełnienia. Uzupełnienie zostało dostarczone w dniu 21 września 2005 r. We wniosku p ...

jakie będą konsekwencje podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą między innymi, w ramach spółki PH X spółka jawna. Wspólnicy są udziałowcami w częściach równych. W obecnej chwili istnieje również Y spółka z o.o., do której ma zostać wniesiony aport w postaci części przedsiębiorstwa spółki jawnej z wyłączeniem pewnej części nieruchomości. Wspólnikami sp z o.o. są osoby fizyczne R. L. i O . Po wniesieniu aportu małżonkowi ...

Małżonkowie pomiędzy którymi istnieje rozdzielność majątkowa osiągają przychody z tytułu umowy najmu. Czy w przypadku gdy istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa limit na 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro dotyczy odrębnie każdego z małżonków?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów p o s t a n a w i a - uznać za nieprawidłowe Pana stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 21.07.2005 r. (wpływ do tutejszego organu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do za ...

Pytanie podatniczki brzmi, czy w przedstawionym stanie faktycznym może złożyć wspólnie z mężem roczne zeznanie podatkowe?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 19.10.2005 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 19.10.2005 r. zwróciła się Pani z prośbą o interpretację co do sposo ...


Czy w opisanym stanie faktycznym mogę rozliczyć sie wspólnie z mężem za 2005 rok ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005 r. (data wpływu - 30.12.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. możliwości wspólnego opodatkow ...

Czy małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową, którzy zakupili wspólnie lokal mieszkalny, mogą niezależnie korzystać z ulgi odsetkowej w świetle art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidu ...

Generowanie strony w 47 ms