Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leasingodawca

Czy leasingobiorca korzystający z samochodu, na którego wystawiono fakturę za naprawę powypadkową samochodu ma możliwości zaliczenia kosztów naprawy do kosztów uzyskania przychodu? Spółka użytkuje samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego (leasingodawcy), który amortyzuje go.

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem spółki z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 07.02.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a §4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 20 ...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanych rat leasingowych w przypadku zerwania umowy leasingu operacyjnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 25.05.2005 r. dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanych rat leasingowych w przypadku zerwania umowy leasingu operacy ...

Pytanie Spółki dotyczy następujących kwestii: 1. Czy przenoszenie kosztów podatku od środków transportu na leasingobiorcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle obowiązujących przepisów? 2. Czy Jednostka ma prawo odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionej w takiej sytuacji faktury VAT?

Działając na podstawie art. 14 a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. 29 ust.1, art. 86 ust. 1 i ust. 2. pkt 1 lit a , art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Jednostki, z dnia 03.03.2005 r. z ...

Czy z chwilą nabycia bankomatów, przy ustalaniu wartości początkowej należy uwzględnić, oprócz ceny należnej finansującemu (leasingodawcy), niezamortyzowaną dla celów podatkowych wartość dokonanych ulepszeń i kiedy od tak ustalonej wartości początkowej należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami ustawy o p.d.o.p.

P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku nr RS/RP/530-1544/05 z dnia 23.06.2005r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie po ...

CZY FAKTURĘ ZA KOSZTY CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH DO UMOWY LEASINGU MOŻNA ZAKSIĘGOWAĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW?

Wnioskiem z dnia 02.06.2005r (data wpływu do urzędu 03.06.2005r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów? Ze złożonego wniosku wynika, że aktualny stan faktyczny przedstawia się następująco: Firma rozlicza się na zasadach ogólnych, zawarł ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do należności, przysługujących Spółce wobec korzystającego, stanowiących - zdaniem Wnioskującego - odszkodowanie z tytułu rozwiązania umów leasingu, bądź naruszenia postanowień ogólnych warunków umowy leasingu?

W dniu 16.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka zawiera umowy leasingu operacyjnego i finansującego jako finansujący. Umowy te spełniają warunki, określone w art. 17b oraz odpowiednio w art. 17f ustawy o podatku dochodowym ...


Dotyczy otrzymywania w euro rat leasingowych. Zdaniem podatnika ma on prawo potraktować zrealizowaną różnicę kursową powstałą dla wykazanej w umowie leasingu w euro części opłaty okresowej stanowiącej spłatę kapitału tj. spłatę wartości przedmiotu leasingu

D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt1, art.239 i art.14b §5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 12 ust.2, ust.3, art.17f ust.1 ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 20.10.2005r. wniesionego pr ...


Czy nie wystawiając faktury VAT na sprzedaż przedmiotu leasingu i nie wykazując obrotu w wysokości 1 zł, Podatnik zastosuje się do przepisu art.17g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka oddaje do odpłatnego używania podlegające amortyzacji środki trwałe na podstawie umowy leasingu „finansowego”, zgodnie z przepisami art. 17 f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu Spółka zamierza przenieść na korzystającego własność środków trwałych bez dodatkowych świadczeń, mając na ...

Generowanie strony w 60 ms