Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprawa celna czasowa

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stano ...

Czy w przypadku złozenia zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego bedącego przedmiotem odprawy czasowej rozpoczetej przed 01.05.2004r. pojazd ten korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wnios ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia we wrześniu 2004 r. od kontrahenta zagranicznego maszyn i urządzeń, które zostały sprowadzone do Polski w 2002 r. i objęte procedurą odprawy czasowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 11 kwietnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego uzytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w zwiazku z wykonywaną pracą) objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego stosownie do art.25 ust.2 ustawy z dnia 23.stycznia 2004r. o podatku akcyzowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03-06-2005r. (data wpływu do Urzędu 07-06-2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwie ...

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego użytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w związku z wykonywaną pracą) objetego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do §1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03-06-2005r. (data wpływu do Urzędu 07-06-2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług ...

Czy strona powinna, w momencie dopuszczania do obrotu towaru, uprzednio objętego procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła, zapłacić podatek od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1, §3, §4, art.14b §1 i §2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005r. z późniejszymi zmianami), art.2 ust.2, art.6 ust.7a ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 z 1993r. z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z ...

Generowanie strony w 49 ms