Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa kupna-sprzedaży

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 us ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.07.2003 r., dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji kupna-sprzedaży przez rolników ryczałtowych, wyjaśnia: Rolnik ryczałtowy korzysta przy sprzedaży swoich produktów rolnych ze zwo ...


Czy kara umowna za nieterminową dostawę towaru jest kosztem uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Naczelnik Urząd Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki ( .........) z dnia (..........) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że J ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zwraca sie o wydanie opinii czy w związku z dokonywaną transakcją sprzedaży ratalnej ruchomości stanowiącej własność PUP, podmiot gospodarczy nabywający ruchomość może zaliczyć w koszty zakupu prowadzonej działalności gospodarczej nabytą na podstawie umowy sprzedaży na raty ruchomość, nie posiadając faktury.

W odpowiedzi na pismo PUP RRP-075/1/GJ/04 z dnia 23.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, platnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania pr ...

Zasady dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży kodów używanych do przedpłaconych usług telekomunikacyjnych oraz poboru energii elektrycznej i gazowej w przypadku gdy sprzedaż taka dokonywana jest poprzez ciąg podmiotów kupujących te kody w celu dalszej ich odsprzedaży albo poprzez ciąg pośredników w postaci agentów albo poprzez ciąg pośredników działających w sposób zbliżony do umowy komisu

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.08.2003 r. uprzejmie informuje: Na podstawie art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemne zapytanie podatn ...

1. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zawarta między osobą prywatną a Auto-Handlem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Odpowiadając na Pani pytania zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Pyt. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprzedaży za pośrednictwem komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Odp. Przyjęcie do komisu poja ...

Czy umowa sprzedaży obligacji wywołuje skutki podatkowe w sytuacji gdy Bank w następstwie zawarcia odrębnej umowy kupna odkupuje od innego podmiotu na rynku tę samą ilość tych obligacji.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004 (wpływ do Urzędu 20.02.2004r.) nr DPd/Dyr./303/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz.926 ze zm.) informuje, że: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 nr 54, p ...

Poprawność wykazania przychodów za sprzedaży esportowanego towaru na który to przychód składają się dwa elementy wykazane w dwóch fakturach, a ryzyko oszacowania wartości przychodu według ceny rynkowej na podstawie art. 14 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa sprzedaży należy do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, na podstawie których każda ze stron zobowiązana jest do świadczenia wobec drugiej, tego, co sama otrzymuje. Z istoty swej umowa sprzedaży ma charakter odpłatny i odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena. Cena jaką otrzymuje sprzedawca jest więc ekwiwalentem tego, czego się ze swego majątku wyzbywa, dokonując przy ...

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umów kupna - sprzedaży można zaliczyć do kosztów ubocznych zakupu?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zakwalifikowania jego do kosztów ubocznych zakupu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 45 ms