Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: procedura tranzytu

Czy zakup kwiatów ciętych i żywych od firmy z siedzibą w Ekwadorze, które zostały przetransportowane do Holandii drogą lotniczą, gdzie zostały przepakowane na transport kołowy celem dokonania tranzytu do Federacji Rosyjskiej stanowi import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 11.02.2005 r., (doręczony w dniu 25.02.2005 r.) z zakresupodatku od towarów i usług, w części dotyczącej zapytania nr 1 potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZA ...

Czy zakup kwiatów ciętych i żywych od firmy mającej siedzibę w Ekwadorze, przewiezionych następnie do Holandii, gdzie otwarto procedurę tranzytu T 1, a po przewiezieniu do Polski otwarto procedurę tranzytu TIR do ostatecznego odbiorcy w Federacji Rosyjskiej należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie czy taż jako import towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 11.02.2005 r. (doręczony w dniu 25.02.2005 r.) z zakresu podatku od towarów i usług, w części dotyczącej zapytania nr 2 potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZA ...

Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, zgodnie z którym transakcja zawarta pomiędzy podatnikiem i kontrahentem z Holandii nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i Podatnik nie wystawił faktury z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ponadto transakcja nie zostanie ujęta na deklaracji INTRASTAT, ponieważ nie podlega rejestracji w systemie INTRASTAT. Natomiast transakcja zawarta pomiędzy podatnikiem a kontrahentem z Niemiec stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług dokonał dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Kazachstanu. Towary te zostały uprzednio nabyte przez Podatnika od jego kontrahentów z Unii Europejskiej (tj. od kontrahenta z Holandii oraz od kontrahenta z Niemiec). Towar nabyty od kontrahenta z Holandii został objęty na terytorium Holandii procedurą tranzytu. Natomiast towar nabyty od k ...

Korzystając z uprawnień podatnika wynikających z art.14a Ordynacji podatkowej prosimy uprzejmie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie i sposobie zastosowania; art.2 ust.8, art.19 ust.6 i art.41 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia xxx 2005 roku złożonym przez Fabrykę xxx S.A. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe s ...

Jak powinien zostać wystawiony dokument SAD, aby był uznany za dowód eksportu towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.03.2005 r. (uzupełnionego w dniu 12.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku o ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy obroty z tych transakcji powinien wykazać w deklaracji VAT-7.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa na podstawie faktury towar od kontrahenta posiadającego siedzibę w USA. Towar dostarczany jest do Podatnika drogą morską bezpośrednio z Chin. Towary sprowadzone z państwa trzeciego drogą morską przeładowywane są w polskim porcie na wagony kolejowe. Przeładunek towarów następuje pod n ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą w zakresie spedycji oraz agencji celnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje odpraw celnych jak również wystawia dokumenty tranzytowe T1. Na wniosek upoważnionego przedstawiciela głównego zobowiązanego tj. Podatnika, Naczelnik Urzędu Celnego objął procedurą wspólnotowego tranz ...

przemieszczenie towarów objętych procedurą tranzytu, a następnie składu celnego, bezpośrednio z Malezji do Polski oraz przemieszczenie towarów objętych procedurą tranzytu z Niemiec do Polski.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

czy spółka zakup towaru pochodzącego z Chin, kupionego od firmy holenderskiej i przemieszczonego z Holandii do Polski, objętego procedurą składu celnego i tranzytu powinna na podstawie art. 9 ustawy o VAT potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Jeśli nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to czy zakup ten podlega ustawie o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w ...


Generowanie strony w 6 ms