Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek obrotowy

- Czy rosyjski podatek obrotowy stanowi przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? - Czy odprowadzony do rosyjskiego urzędu skarbowego rosyjski podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Stan faktyczny: Spółka świadczy na terenie Federacji Rosyjskiej usługi. Zarejestrowana jest w Rosji dla celów podatku obrotowego i z tego tytułu odprowadza tam podatek w wysokości 18%. Na fakturach VAT ujmuje wartość rosyjskiego podatku VAT i w dacie wykonania usługi zalicza całą kwotę (łącznie z podatkiem rosyjskim) do przychodów dla celów rozliczenia w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych ...

Czy w przypadku gdy spółka organizująca akcje promocyjne na rzecz innych podmiotów przechowuje na swoim koncie kwoty pieniężne przeznaczone na wypłaty nagród w tych akcjach, powstaje obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółka stanie faktycznym, prowadzi ona działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania programów lojalnościowych, konkursów loterii oraz innych akcji promocyjnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W sytuacji gdy w ramach takiej akcji przewidziane jest wydawanie nagród pieniężnych otrzymuje ona te kwoty od zlecającego. Kwoty te są przechowywane na wydzielonym rachunku ...

1. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290 zm., z 1991 r. Dz. U. Nr 123, poz. 545) w części uzależniającej (różnicującej) zwolnienie podatkowe inwalidów od okoliczności nabycia w drodze importu samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, jest niezgodny z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (j.t. z 1983 r. Dz. U. Nr 43, poz. 191, zm. 1985 r. Nr 12, poz. 50; 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30), oraz z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP. 2. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż w myśl przepisu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z dnia 28 listopada 1991 r. nr 109, poz. 470) wymieniony w pkt 1 sentencji przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w zakwestionowanej części, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 9, ust. 2 tej ustawy, podlega zmianie bądź uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia, nie późni niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia Ministrowi Finansów niniejszego orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem; w przeciwnym razie przepis ten w zakwestionowanym zakresie traci moc z upływem wspomnianego trzymiesięcznego terminu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się. Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290) jest niezgodny z upoważnieniem zawartym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1 ...

Generowanie strony w 21 ms