Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wymagalność obowiązku


Czy przedstawiona czynność może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy komornik sądowy w związku z wykonywanymi czynnościami związanymi ze sprzedażą egzekucyjną nieruchomości staje się płatnikiem podatku od towarów i usług oraz czy jest zobowiązany i uprawniony do wystawiania w imieniu podatnika faktur VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2007 r. (złożonego w tut. urzędzie dnia 01.06.2007 r.) w sprawie wydania interpretacji czy komornicy sądowi wykonujący czynności w z ...

Generowanie strony w 11 ms