Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja organu odwoławczego

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 22.02.2005r. (uzupełnionym 04.04.2005 r.) o pisemną interpretację do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie uznania wynagrodzenia koordynatora ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku wyliczony w decyzjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie podatek VAT należny za okres XI - XII 2003r. oraz I - IV 2004r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 02.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 03.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 29.03.2006r.) nr L.dz. DN/KS/031/2006 o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

- czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku podatek naliczony, którego zasadność odliczenia zakwestionował w swoich decyzjach Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, - czy stanowi koszt uzyskania przychodów wyliczony w decyzjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie podatek należny od importu usług związanych ze sprzedażą w wolnym obszarze celnym.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 02.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 03.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 29.03.2006r.) nr L.dz. DN/KS/031/2006 o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Jaką informację/deklarację należy sporządzić po zakończeniu roku w sytuacji, gdy dokonując wypłat stypendiów przed otrzymaniem decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nie naliczono i nie odprowadzono podatku dochodowego

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2006r. Spółdzielni (data wpływu do tut. Urzędu: 17.07.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z ...

1. Przede wszystkim stwierdzić należy, że przywołane w skardze kasacyjnej przepisy art. 210 § 1 i art. 233 Ordynacji podatkowej stanowią część administracyjnej procedury podatkowej, która jest stosowana wyłącznie w postępowaniu podatkowym, a więc nie jest stosowana przez sądy administracyjne. Przepisy te powołują do obowiązywania szereg unormowań wynikających z poszczególnych jednostek redakcyjnych ich ustawowego zapisu, które bądź nie zostały przez autora skargi kasacyjnej wskazane, bądź też przywołane zostały nieprecyzyjnie. Niemniej jednak niewątpliwe jest, że sądy administracyjne nie wydają podatkowych decyzji odwoławczych i nie sporządzają ich uzasadnień, w tym nie stosują przy tym poszczególnych i adekwatnych w określonym zakresie części art. 210 i 233 Ordynacji podatkowej. 2. Na podstawie art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny zasadniczo rozpoznaje sprawę tylko w granicach skargi kasacyjnej, które wyznaczają zarzuty kasacyjne sformułowane, przedstawione i uzasadnione w sposób spełniający dostatecznie wymogi wynikające z art. 174 i art. 176 p.p.s.a.

Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 30 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 905/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę „M.” Sp. z o.o. w Tychach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr PBI/1-4218/UKS/2/2005 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Opisanym powyżej rozstrzygnięciem Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy d ...


Uchylenie decyzji nastąpić może tylko w przypadku, gdy większość lub wszystkie fakty, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (wynikają z treści normy prawnej) musiałyby być wyjaśnione dopiero w postępowaniu odwoławczym (art. 233 § 2 O.p.).

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 594/07 na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) oddalił skargę Anety S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 11 października 2 ...

Generowanie strony w 63 ms