Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: różnica remanentów

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy na koniec dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego może sporządzić inwentaryzację materiałów i towarów w celu ustalenia faktycznego dochodu firmy oraz czy można przyjąć zasadę sporządzania remanentu na koniec każdego miesiąca w trakcie roku podatkowego.

Z wniosku wynika, iż na koniec 2004 roku podatnik posiadał duży stan zapasów, z którego obecnie są produkowane i sprzedawane wyroby, natomiast małe są zakupy. Zdaniem podatnika, sporządzenie inwentaryzacji na koniec miesiąca jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art 44 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 z późn ...

Czy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa będącego własnością osoby fizycznej jako aportu do spółki z.o.o. istnieje obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów różnicą remanentów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13.06.2005 r., a uzupełnionego pismem z dnia 08.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodow ...

Czy otrzymane środki na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy na podjęcie działalności gospodarczej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy zakupione towary handlowe, środki trwałe, wyposażenie ze środków przyznanych bezrobotnemu z Funduszu Pracy stanowią koszty uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 121, art. 22 ust. 1, art. 22d ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek pani z dnia 25.10.2006 r. (data wpływu do t ...

Dotyczy skorygowania ilości towaru w dokumentacji księgowej, w przypadku niezgodności między stanem magazynowym, a stanem księgowym.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.10.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niek ...

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowe będzie zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o wartość stwierdzonych nadwyżek magazynowych wykazywanych w trakcie inwentaryzacji towarów handlowych Spółki (dotyczy zarówno inwentaryzacji w trakcie roku obrotowego jak i inwentaryzacji rocznej)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o. o. z dnia 24 października 2006 r. (data wpływu 24 październik 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy możliwe jest ustalanie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych przy prowadzeniu księgi handlowej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, dokonując na podstawie art. 14 a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze.zm.) interpretacji art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku Podatnika z dnia 27.02.2007 r. uznaje ...


Czy wartość przejętych surowców do produkcji ujętych w remanencie początkowym Wnioskodawca może uwzględnić wyliczając różnice remanentowe przy wyliczaniu dochodu za 2009 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego, służąca do obliczenia dochodu za rok podatkowy powinna zawierać również wartość towarów handlowych pozyskanych darowizną, czy też towary handlowe pochodzące z darowizny powinny być ujęte w remanencie końcowym, ale nie uwzględnione w nim przy ustaleniu dochodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy ujawnione i niezawinione różnice inwentaryzacyjne będą stanowiły koszy strefowe (przy wystąpieniu niedoborów) albo przychody strefowe (przy wystąpieniu nadwyżek inwentaryzacyjnych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 15 ms