Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeniesienie prawa

Czy w związku z przekroczeniem w grudniu 2004 r. kwoty obrotu w wysokości 10.000 euro, podatnik będący autorem podręczników szkolnych, stał się podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania ww. czynności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego — uprzejmie wyjaśnia: Przedstawiając stan faktyczny podatnik stwierdza, że jest autorem podręczników, zeszytó ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych przez muzyka z racji wykonania dzieła oraz przeniesienia praw autorskich.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2005 r., (uzupełnione dnia 28 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodó ...

Dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla transakcji sprzedaży koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego wraz z dokumentacją geologiczną.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28.04.2005r. (doręczonego dnia 28.04.2005r. do Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, a następnie przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do tut. Urzędu – data wpływu:20.05.2005r.) o udzielenie pisemnej ...

Do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zadał pytanie odnośnie zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowej transakcji, polegającej na przeniesieniu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele nierolnicze tj. pod zabudowę.

W przedmiotowym wniosku Spółka podała, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie składającej z trzech działek gruntu o powierzchni łącznej 8.102 m. kw. Spółka zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ( przeniesienia) prawa wieczystego użytkowania w/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej na cele nierolnicze. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, grunty te oznaczone są ...

Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla przekazania praw autorskich do przetłumaczonego tekstu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.03.2005 r.) uzupełnione 6 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej stawki ...

Czy wykonywanie przez telewizję kablową usług polegających na realizacji wizji i fonii z wozu transmisyjnego dla potrzeb telewizji publicznej wraz z przekazaniem praw autorskich opodatkowane jest stawką VAT "zwolnioną", a wykonywanie takich usług dla innych odbiorców opodatkowane jest stawką 7%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.09.2005r. (data wpływu 07.09.2005r.) Firmy: T. K. "P.-A." s.c. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...


Czy w związku z przekształceniem podmiotu z zakładu budżetowego w gminną spółkę prawa handlowego lub jednostkę budżetową, następuje podatkowa sukcesja uniwersalna, czyli podmiot powstały po przekształceniu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształconego.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Zakład budżetowy gminy jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jest również podatnikiem podatku Vat. Gmina w związku z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), zamierza dokonać przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową gminna spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową. ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich przez twórcę artystę plastyka pracującego w charakterze scenografa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.10.2005r., (data wpływu do tut. organu 07.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności ...

Wniosek dotyczy kwalifikacji czynności cesji umowy leasingu jako świadczenia usług.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kwalifikacji czynności cesji umowy leasingu jako świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 34 ms