Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyrok Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoDokonanie wykładni wyroku jest konieczne wtedy, kiedy treść wyroku jest sformułowana wadliwie, niejasno, nieprecyzyjnie; ponadto wykładnia ma dotyczyć treści wyroku i nie może odnosić się do innych aktów lub czynności a w szczególności nie może dotyczyć oceny działań organów podejmowanych po wydania wyroku.

Wyrokiem z dnia 8.05.2007 r. sygn. l SA/Rz 553/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił - wskazaną wyżej - zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu l instancji tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 30.03.2006 r. nr US XV/4110-27/05 (pkt. l wyroku), którą to decyzją określono Krystynie S. i Pawłowi S. zobowiązanie w ...

Badając zaskarżoną decyzję pod względem zgodności z prawem, Wojewódzki Sąd Administracyjny był związany opinią i wskazaniami co do dalszego postępowania organów podatkowych zawartymi we wcześniejszym swoim wyroku w sprawie. Wydając zaskarżoną decyzję organ zreformował orzeczenie Sądu na niekorzyść skarżących, zatem wykroczył poza art. 153 w związku z art. 134 § P.p.s.a., co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Wyrokiem z dnia 4 października 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 315/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2006 r. o nr PB2/4117 - 213/2005 w przedmiocie określenia wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu powyższego wyroku ...

Badając zaskarżoną decyzję pod względem zgodności z prawem, Wojewódzki Sąd Administracyjny był związany opinią i wskazaniami co do dalszego postępowania organów podatkowych zawartymi we wcześniejszym swoim wyroku w sprawie. Wydając zaskarżoną decyzję organ zreformował orzeczenie Sądu na niekorzyść skarżących, zatem wykroczył poza art. 153 w związku z art. 134 § P.p.s.a., co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Decyzją z 24 czerwca 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z 29 marca 2004 r. w przedmiocie określenia Halinie M... odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2000 r. w wysokości 53.144,10 zł. Rozstrzygnięcie swoje organ odwoławczy oparł o następujące u ...

Badając zaskarżoną decyzję pod względem zgodności z prawem, Wojewódzki Sąd Administracyjny był związany opinią i wskazaniami co do dalszego postępowania organów podatkowych zawartymi we wcześniejszym swoim wyroku w sprawie. Wydając zaskarżoną decyzję organ zreformował orzeczenie Sądu na niekorzyść skarżących, zatem wykroczył poza art. 153 w związku z art. 134 § P.p.s.a., co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

1. Wyrokiem z dnia 4 października 2006 r. o sygn. I SA/Bd 316/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy - po rozpoznaniu sprawy ze skargi Andrzeja M... i Haliny M... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2006 r. o nr PB2/4117-211/2005 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - w punkcie pierwszym uchylił zaskarżoną decyzję, w punkcie drugim o ...
Generowanie strony w 9 ms