Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opcja zakupu

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego z tytułu wykupu samochodu o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, będącego przedmiotu leasingu operacyjnego, którego umowę zarejestrowano w urzędzie skarbowym?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykupu przedmiotu ...

Jak w przypadku gdy spółka matka przekuje pracownikom spółki córki akcje i opcje na akcje określić moment powstania przychodu?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 100% udziałowiec Spółki, podmiot prawa niemieckiego wprowadził plany motywacyjne w ramach których pracownicy Spółki otrzymują opcje na akcje lub obligacje, które również mogą być zamienione na akcje. Zarówno opcje jak i obligacje są imienne i niezbywalne. Spółka ponosi na rzecz podmiotu niemieckiego koszty organizacji i uczestnictwa swoich ...

Wnioskująca prosi o potwierdzenie Jej stanowiska, iż: a) z tytułu przyznania opcji uczestnikowi Planu, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz b) z tytułu realizacji opcji przez uczestnika Planu, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz c) w związku z ewentualnym dochodem uzyskanym przez uczestnika Planu w wyniku zbycia przez tego uczestnika akcji otrzymanych w realizacji opcji, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 29.06.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W związku z wezwaniem tutejszego organu podatkowego wystosowanym do Jednostki w dniu 18.07.2006r. złożyła Ona uzupełnienie wniosku. Ponadto, w dniu 06.09.2006r. Spółka złożyła dodatkowe wyjaśnienia i ponownie sformułowała własne stanowisko w p ...

Czy jeśli umowy leasingu operacyjnego zostaną wyłączone z wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to jak opodatkować sprzedaż spółce przedmiotów leasingu, które odkupi Pan od leasingodawcy po zakończeniu umowy leasingu?

Stan faktyczny Jak wynika ze złożonego wniosku, prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu złomem, a także jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie handlu odpadami tworzyw sztucznych. Działalność gospodarcza w zakresie handlu złomem prowadzona jest przez podatnika w oparciu o przedsiębiorstwo obejmujące swym zak ...

Czy jeśli zagraniczna spółka-matka przekazuje pracownikom spółki-córki opcje na akcje to istnieje obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych po stronei spółki-córki?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki po uzyskaniu odpowiedniego stażu mogą skorzystać z prawa opcji na akcje spółki amerykańskiej (będącej członkiem tej samej grupy kapitałowej co Spółka). Ponadto pracownicy Spółki mogą otrzymać nieodpłatnie akcje od tej spółki amerykańskiej. Uprawnienia te nie wynikają z umów o pracę łączących te osoby ze Spółką, lecz z regu ...

Czy w przytpadku gdy spółka matka przekazuje pracownikom spółki córki opcje na akcje to na spółce-córce ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki biorą udział w programach nabywania akcji. Programy sa prowadzone przez podmiot z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ramach tych programów podmiot prowadzący te programy będzie dokonywał na rzecz pracowników Spółki określonych świadczeń pieniężnych, których wypłaty będą dokonywane za pośrednictwem Spółki. Spółka z ...

Czy jeśli udziałowiec spółki przekazuje pracownikom spółki swoje akcje lub opcje na nie to na Spółce ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że niektórzy pracownicy Spółki są uprawnieni pod do udziału w planach opcji na akcje oraz w planie akcyjnym organizowanych przez S. AB z siedzibą w Szwecji (dalej: spółka zagraniczna). W ramach tych planów pracownicy Spółki otrzymują opcje na akcje lub akcje ww. spółki zagranicznej. W ramach tych programów spółka zagraniczna przyznaje pracowni ...

Czy w przypadku przekazywania przez udziałowca spółki pracownikom spółki akcji i opcji na akcje na spółce ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy zawartej z zagranicznymi podmiotami nadrzędnymi (dalej: Spółki Matki) bierze udział w międzynarodowym planie opcji na akcje, którego adresatami są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oraz specjaliści pracujący w podmiotach grupy kapitałowej. Opcje przyznawane są także osobom zatrudnionym w Spółce. ...

Czy w przypadku przkeazywania przez spółkę-matkę świadczeń na rzecz Spółki ciążą na tej Spółce obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że większościowy akcjonariusz Spółka wprowadza długoterminowy plan motywacyjny w ramach którego pracownicy Spółki otrzymają opcje na akcje lub prawa do akcji. Spółka ponosi na rzecz udziałowca koszty organizacji i uczestnictwa jej pracowników w Planie. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż nie będą na niej ciążyły żadne obowiązki ...

W którym momencie należy rozpoznać przychód u pracowników spółki: czy w momencie przyznania im ograniczonych praw do akcji, czy też dopiero w momencie nabycia pełnych praw do dysponowania akcjami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 115 ms