Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: noty

Wystawianie dokumentów sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje iż, w sytuacji opisanej przez Panią nie ma możliwości wystawienia przez Panią dla siebie faktury VAT RR. Stosownie do zapisu art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) za pomocą faktury wewnętrznej dokumentowane są takie czynności jak: św ...

Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu R ...

- w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz sposobu udokumentowania nieodpłatnego przekazania gminie budynku mieszkalnego,

Odpowiadając na pismo z dnia 22.12.2003 r., znak PF/5306/03 (uzupełnione pismemz dnia 16.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz sposobu udokumentowania nieodpłatnego przekazania gminie budynku mieszkalnego, Nacze ...

Przychód z tytułu premii pieniężnej uzyskanej na podstawie noty uznaniowej wystawionej 31.12.2003 r., w sytuacji, gdy strony ustaliły, że zapłata nastąpi poprzez wzajemne potrącenie (kompensatę) należności w terminie 14 dni od wystawienia noty

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.03.2004 r. (data wpływu do LUS 8.03.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...

Czy przyznanie sieci handlowej premii powinno być udokumentowane notą obciążeniową/uznaniową?Czy też przyznanie sieci handlowej premii z tytułu dokonanych zakupów należy traktować jako rabat i dokumentować ten fakt wystawieniem faktur korygujących?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawny ...

Urząd gminy jako właściciel lokali użytkowych obciąża najemców tych lokali kosztami zużytej energii cieplnej na podstawie obciążenia wystawionego dla urzędu gminy przez wspólnotę mieszkaniową. Pytanie dotyczy dokumentu jaki byłby właściwy do obciążenia najemców lokali użytkowych będących własnością gminy: czy ma być to faktura VAT, czy też może to być nota księgowa?

Zdaniem Urzędu w sytuacji opisanej w zapytaniu powinna być wystawiona faktura VAT, ponieważ podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest obowiązany wystawić fakturę VAT zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz § 34 rozporządzenia ...

Możliwość obciążenia kosztów działalności bonusem (premia pieniężna) udokumentowanym notą debetową za osiągnięcie określonej w umowie wielkości sprzedaży.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów działalności wszelkich wydatków (poza wymien ...

1. Czy w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy cesji wierzytelności z jednym z kontrahentów, odnośnie należności wobec drugiego kontrahenta z którym również współpracuje nabywający wierzytelność, umowa taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych liczonym od przedmiotu umowy, czyli wysokości przekazywanej wierzytelności ? Jaką stawkę podatku należy zastosować ? 2. Czy umowa sprzedaży not odsetkowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz co stanowi podstawę opodatkowania ? Informujemy, iż Spółka jest zakładem pracy chronionej.

Ad.1. Ustawa z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86 poz.959 ze zm.) w art.1 zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, nie zawiera jednocześnie ich własnych definicji. W zakresie tym należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Przykładowymi odpłatnymi umowami zbycia podlegającymi podatkowi od czynności cywilnoprawnych są umowa sp ...

Prowadząc działalność gospodarczą (apteka) współpracujemy z hurtowniami farmaceutycznymi, dostarczjącymi leki do apteki. Po zakończeniu poszczególnych miesięcy otrzymujemy od dostawców premie pieniężne, podstawą wypłacania których są zawarte na początku działalności umowy o współpracy. Otrzymywane premie pieniężne, dokumentowane są notą uznaniową, ponieważ strony traktują ją jako niepodlegające ustawie o VAT wynagrodzenie za dobrą współpracę handlową.

W związku z pismem z dnia 22.07.2004 r. (data złożenia pisma w tut. organie podatkowym 27.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r ...

Czy rachunek otrzymany od kontrahenta zagranicznego należy traktować jako import usług oraz czy polskiemu przewoźnikowi wystawić notę czy fakturę VAT

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 , poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Pana z dnia 16.08.2004r. (data wpływu do tutejszego organu 20.08.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w oparciuo przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach stwierdza ...

Generowanie strony w 15 ms