Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wznowienie postępowania sądowego

Celem wznowienia postępowania podatkowego jest konieczność sprawdzenia, czy któraś z wad postępowania wymieniona w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej nie miała wpływu na treść wydanej decyzji ostatecznej.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 09.08.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1824/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29.07.2004 r. sprawy ze skargi Teofili S. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 12.11.2003 r. Nr IS.II/1/4490-1/03 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 1998 r. � uchylił zaskarżoną decyzję, orzekł, że nie podleg ...


1. Postępowanie dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości może być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości upadły utracił legitymację do występowania w sprawach dotyczących masy upadłości. Legitymację tę z mocy prawa nabył natomiast syndyk masy upadłości. Skarżący był upadłym wobec czego nie był uprawniony do reprezentacji masy upadłości przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Masę upadłości powinien zatem reprezentować syndyk. On też powinien być powiadomiony o toczącym się postępowaniu sądowym i wezwany do reprezentowania interesu masy upadłości jako strona tego postępowania. Tymczasem syndyk masy upadłości nie był powiadomiony przez sąd administracyjny I instancji o postępowaniu, a w konsekwencji nie wezwano go do uiszczenia wpisu sądowego. 2. Brak legitymacji formalnej upadłego w postępowaniu sądowym nie może być utożsamiany z brakiem po jego stronie zdolności procesowej. Zdolność procesowa nie jest bowiem uprawnieniem do występowania w charakterze strony w konkretnej sprawie, lecz ogólną kwalifikacją podmiotu polegającą na tym, że może on osobiście podejmować czynności procesowe.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 1637/2000, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 17 października 2001 roku, sygnatura akt jak wyżej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób f ...


Generowanie strony w 7 ms