Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powstanie nadpłaty

Do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie może doprowadzić zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, który nie był przedmiotem wykładni i zastosowania w sprawie. Zastosowanie, bowiem miały inne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, których naruszenia nie zarzucono w skardze kasacyjnej. Do zamierzonego przez autora skargi kasacyjnej skutku nie mógł też doprowadzić zarzut naruszenia art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażona, bowiem w tym przepisie zasada ochrony prawa własności na gruncie prawa podatkowego ulega realizacji m.in. ze względu na treść przepisów Ordynacji podatkowej zapewniającej zwrot nienależnie zapłaconego podatku lub kwotę nadpłaconego podatku (art. 72 i następne). Aby to jednak mogło nastąpić muszą być spełnione przewidziane w tej ustawie przesłanki. O stwierdzenia nadpłaty może wystąpić podatnik (art. 79 § 1), płatnik lub inkasent (art. 79 § 2 pkt 2). Do takiej kategorii podmiotów nie zostali zaliczeni wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej, którym nie przysługuje status podatnika na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodność powołanych regulacji Ordynacji podatkowej z Konstytucją nie została obalona w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie zasadniczej (art. 188).

Wyrokiem z dnia 23.04.2004 r. sygn. akt SA/Rz 1037/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Andrzeja K .i Andrzeja Ł na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 26.04.2002 r. Nr IS.1X73-4408/87/02 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2001 r. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż podstawę faktyczną rozstrzygnięcia ...

Czy w przypadku powstania nadpłaty podatku akcyzowego Spółka powinna zaliczyć zwrot nadpłaty podatku akcyzowego do przychodów podatkowych, czy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów za Okres Nadpłaty, obniżając w poszczególnych latach koszty o wartość podatku akcyzowego objętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika pr ...

Czy przysługuje mi zwrot nadpłaconych przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy w sytuacji gdy nie otrzymałam należnego mi wynagrodzenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 77 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ......2005r. (data wpływu do Urz ...

Jaką kwotę należy wpisać w pozycji 54 zeznania CIT-8 "suma zaliczek wpłaconych przez podatnika": czy kwotę zaliczek wpłaconych do końca roku obrotowego, którego dotyczy dane zeznanie, czy też kwotę zaliczek wpłaconych za dany rok podatkowy niezależnie od daty wpłaty dokonanej w następnym roku (po złożeniu korekty CIT-2)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy pozostawanie na rachunku bankowym Podatnika drobnych kwot, po rozliczeniu zrealizowanej sprzedaży na eksport lub WDT powoduje obowiązek ich zafakturowania i wykazania na analogicznych zasadach jak zaliczki.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skutk ...

Czy posiadając dokumenty stwierdzające poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne przysługuje zwrot całej wydatkowanej kwoty, czy wyłącznie kwota nadpłaty wynikająca ze złożonego zeznania podatkowego ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 03.07.2006r. W dniu 03.07.2006r. złożył Pan wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przed ...


W przypadku gdy przyznany pracownikom socjalnym zwrot kosztów korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego to czy istnieje możliwość wystąpienia przez pracodawcę o zwrot zapłaconego podatku i według jakich procedur?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w przypadku wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o przerachowanie nadpłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy w przypadku niedotrzymania przez klienta warunków umowy i zerwania „lokaty z (…)” przed zadeklarowanym terminem Spółka może dokonać korekty podatku „na bieżąco” czyli za miesiąc w którym nastąpiło zerwanie lokaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 94 ms