Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interpretacja statystyczna

Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Jaką stawką należy amortyzować stację bazową GSM/GPRS?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) � Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 4.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.06.2006 r., znak: IS.I/2-4231/12/06, uchylającej z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia ...

Czy organizowanie półkolonii edukacyjnych może korzystać z preferencyjnej 7 % stawki VAT?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego (pismo z dnia 11 maja 2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr PP/443-77/06 w sprawie udzielenia in ...

Generowanie strony w 8 ms