Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nielegalny pobór energii elektrycznej

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania nielegalnego poboru enrgii elektrycznej.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia31.12.2004r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia interpretację przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. O podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) dokonaną przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego pismem z dnia 25.05. 2004r. ...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla opłat z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 listopada 2005 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2005 r. Nr PPII/443/1/314/05 wydanego w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z ...

Termin rozliczenia w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 faktur korygujących, w oparciu o które następuje zmniejszenie lub zwiększenie kwoty podatku należnego.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 listopada 2005 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2005 r. Nr PPII/443/1/313/05 wydanego w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z ...

Zdaniem Wnioskującej, nielegalny pobór energii w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, nie stanowi dla zakładu energetycznego odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 przywoływanej ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Spółka wnosi o potwierdzenia prawidłowości swojego stanowiska.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia ...

Czy pobieranie opłat za nielegalny pobór ciepła podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, t.j. "Czy pobieranie opłat za nielegalny pobór ciepła podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?", Naczel ...


Czy prawidłowo wystawca faktury naliczył podatek VAT za nielegalny pobór energii elektrycznej ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że posiada Pan fakturę VAT za nielegalny pobór energii od firmy „E.” S.A. Wystawiona faktura, Pana zdaniem, nosi znamiona kary, gdyż nie stwierdzono okresu nielegalnego poboru energii i nie wykazano za jaki okres nastąpił nielegalny pobór energii . Stanowisko podane we wniosku wskazuje, że nielegalny pobór energii nie jest odpłatną dostawą towarów i odpł ...

Czy nielegalny pobór energii podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Czy Spółka ma możliwość dokonania korekty podatku należnego za okres od stycznia 2005 r. z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, czy powinna być ona dokonana w formie korekt poszczególnych deklaracji, czy raczej w rozliczeniu za okres bieżący?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak .... z dnia 30.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ...

Pobór energii nie stanowi bowiem odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.Opłaty za nielegalny pobór energii cieplnej mające charakter kar pieniężnych za czynność sprzeczną z prawem, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G... wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawczyni wskazała, że rozwiązała umowę o dostawę energii cieplnej z odbiorcą indywidualnym i po jej wygaśnięciu zażądała udostępnienia instalacji ciepłowniczej zn ...

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z wykrywaniem, likwidacją, zapobieganiem i windykowaniem należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 73 ms