Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uzupełnienie dowodów

Dotyczy pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nie dostarczenia niezbędnych dokumentów.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Fundacji zdnia 30 maja 2005r, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu SkarbowegoWarszawa-Śródmieście z dnia 20 maja 2005r Nr US 36/1CF/413/IP-14/05/UO opozostawieniu bez rozpatrze ...

Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo przyjął art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej jako podstawę skierowania do Skarżącego wezwania do usunięcia braków formalnych jego wniosku. Wezwanie to zostało sformułowane w sposób, który nie mógł prowadzić do uzyskania informacji uznanych przez organ pierwszej instancji za istotne dla możliwości rozpatrzenia wniosku. Podkreślić należy, że wezwanie do usunięcia braków formalnych kierowane jest w związku z konkretną sprawą. Formułując je organ podatkowy musi mieć na uwadze określone okoliczności - informacje, których brak. w jego ocenie uniemożliwia rozpatrzenie wniosku. W wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych podania należy zatem jednoznacznie wskazać, jaki konkretnie brak i w jaki konkretny sposób ma być usunięty. Strona po zapoznaniu się z jego treścią powinna wiedzieć, że określone jej działanie (np. podanie informacji) spowoduje usunięcie braku i w efekcie rozpatrzenie podania. Wezwanie zawierające ogólnikowe stwierdzenie o konieczności wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego i własnego stanowiska wymogów tych nie spełnia. Nie może być więc uznane za prawidłowe.

Pismem z 16 stycznia 2006 r. Skarżący - Jarosław G. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że wystawił weksel na zabezpieczenie pieniędzy otrzymanych na wykup mieszkania. Z tytułu weksla uiścił opłatę skarbową w wysokości 0,1% kwoty, na którą opiewał weks ...

Przy istnieniu dowodu księgowego możliwe jest przeprowadzenie dowodów uzupełniających i wyjaśniających wady formalne, a przede wszystkim charakter i treść poczynionych na nich dopisków.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 1224/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę P. O. W. H. E. S.A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 24 maja 2006 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy ...

1. Naczelny Sąd Administracyjny z urzędu bierze pod uwagę jedynie nieważność postępowania. Warunkiem skuteczności skargi kasacyjnej jest skonstruowanie jej zarzutów i ich uzasadnienie. Poza zakresem rozstrzygania Sądu pozostają te zagadnienia, które wprawdzie przedstawiono w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, ale nie poprzedzono ich właściwie sformułowanym zarzutem kasacyjnym. 2. Naczelny Sąd Administracyjny nie może dokonywać interpretacji środka odwoławczego (skargi kasacyjnej), jego uzupełnienia bądź konkretyzacji. 3. Zarówno ze wskazanych w skardze kasacyjnej podstaw kasacyjnych, jak i z ich uzasadnienia musi wynikać w sposób logiczny i zrozumiały, z czego apelujący wywodzi, że doszło do naruszenia prawa, i jakie argumenty przemawiają za słusznością jej stanowiska. 4. Podstawa orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego są akta sprawy podatkowej, a nie dokumenty zgłaszane przez skarżącego w postępowaniu sądowym. W postępowaniu sądowoadministracyjnym nie dokonuje się ponownego ustalenia stanu faktycznego, lecz jedynie kontroluje, czy organy podatkowe ustaliły stan faktyczny zgodnie z prawem.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt I SA/Bd 411/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Waldemara i Danuty B... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2007 r. nr PB2/4117-25/07 w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002. W uzasadnieniu orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny przytoczył stan spr ...

Generowanie strony w 8 ms