Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpłatność

Czy najemca powinien zaliczyć do przychodu zwrot niezamortyzowanej części poczynionych za zgodą wynajmującego wydatków na przebudowę (inwestycji w obcym środku trwałym), dokonany przez wynajmującego na rzecz najemcy po zakończeniu najmu - zgodnie z umową i odrębnym porozumieniem, w którym strony ustalają wielkość poczynionych nakładów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie S ...

Podatnik ma wątpliwości czy wynagrodzenie uiszczane przez pracowników za dostarczone na ich rzecz towary i usługi stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2005 r., który do tut. organu wpłynął dnia 5 kwietnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Czy w przypadku odpłatengo zbycia udziałów w spółce, tj. odpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia Spółka występuje w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i czy winna jest składać deklarację miesięczną PIT-8A?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - w zakresie zasad opodatkowania dochodu ze zbycia akcji w celu ich umorzenia, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Ur ...

Czy przekazywane kontrahentowi (istniejącemu lub potencjalnemu) „kart kolorów” nici można zaliczyć do „próbki” w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Spółka X złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie wliczania wartości nieodpłatnie przekazywanych obecnym i potencjalnym klientom próbników kolorów nici tzw. "kart kolorów" do limitu wyznaczonego przepisem art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towar ...

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług oraz co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem należnym przy częściowej odpłatności przekazanych świadczeń.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług, które następnie są przekazywane za częściową ...

Czy jest możliwe zaliczenie wydatku związanego z opłacaniem podplomowych studiów w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku NBA - General Menagment, jako kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej, stwierdza, że stanowisko podatnika – przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2005 roku o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie, w ramach rozliczenia, ustępującemu wspólnikowi spółki cywilnej samochodu należącego do spółki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika bez znaku, z dnia 15.12.2004 r. (data wpływu 21.12.2004 r.) wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Czy u pacjenta, który zapłaci za lek 1 grosz powstanie przychód do opodatkowania z tzw. "innych źródeł".

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a, § 1-4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podziela pogląd wyrażony w złożonym wniosku Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię wynika, żejes ...

Na podstawie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego – ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie: Zgodnie z art. 734 § 1 kc przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zgodnie zaś z art. 735 § 1 kc jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Z powyższych regulacji wynika, iż zlecenie może być umową nieodpłatną. Do elementów istotnych tej umowy nie należy bowiem odpłatność świadczenia.Korzystając z tych regulacji, Teatr powierza opiekę nad osobami niepełnosprawnymi uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy Teatrze, członkom ich rodzin, bez wynagrodzenia za wykonywanie tych czynności. Osoby te pomagają sprawować nadzór nad uczestnikami warsztatów w czasie wyjazdów terapeutycznych.Osoby, które otrzymują zlecenie nie otrzymują wynagrodzenia, Teatr pokrywa jedynie koszty ich zakwaterowania, koszty dojazdów oraz zapewnia wyżywienie, według stawek i zasad określonych odrębnymi przepisami dla pracowników zatrudnionych przez teatr w warsztatach, wykonując prace w czasie wyjazdu terapeutycznego.Ponadto Teatr pokrywa koszt uczestnictwa w zajęciach takich jak kino, teatr, muzeum gdyż także w tym momencie konieczne jest sprawowanie nadzoru i opieki nad niepełnosprawnymi uczestnikami. Powstaje pytanie w zakresie przedstawionego stany faktycznego, czy należy uznać, że koszty ponoszone przez Teatr z tytułu zapewnienia zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia, stanowią przychód dla zleceniobiorców? Czy koszty zakupu biletów wstępu do miejsc takich jak kino, teatr, muzeum itp., pokrywane przez teatr dla zleceniobiorców, stanowią przychód zleceniobiorców? Powyższe zagadnienia są bardzo istotne, gdyż dla bezpiecznego wykonywania czynności terapeutycznych w terenie, koniecznym jest zapewnienie uczestnikom opieki. Ze względu na ilość zatrudnionego personelu i ograniczone fundusze, jakie teatr może przekazać na warsztaty, pomoc ze strony osób, które na podstawie umowy zlecenia nieodpłatnie opiekują się podczas wyjazdu niepełnosprawnymi, jest bardzo pomocnym. Bez takiej pomocy, nie jesteśmy w stanie organizować wyjazdów, które są bardzo wysoko oceniane w procesie terapii i nauki życia osób niepełnosprawnych. Jednocześnie Teatr występując, jako płatnik zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, chciałby otrzymać wiążącą interpretację w zakresie obowiązku ustalenia, czy świadczenia, o których mowa stanowią podstawę naliczania podatku i teatr musi odprowadzać od nich zaliczki. Naszym zdaniem świadczenia te nie stanowią wynagrodzenia dla zleceniobiorców, nie stanowią ich przychodu i teatr nie musi odprowadzać od nich zaliczek.

Na podstawie art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23.08.2005 roku (data wpływu do Urzędu 31.08.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów z umowy zlecenia bez wynagrodzenia postanawia ...

Czy odpłatne przeniesienie na inną osobę, przez wspólnika spółki jawnej ogółu praw i obowiązków, z tytułu uczestnictwa w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie odpłatnego przeniesienia na inną osobę, przez wspólnika s ...

Generowanie strony w 48 ms