Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ruchomości

Podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 24.02.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: I. Jako podatnik podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych ...

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zwraca sie o wydanie opinii czy w związku z dokonywaną transakcją sprzedaży ratalnej ruchomości stanowiącej własność PUP, podmiot gospodarczy nabywający ruchomość może zaliczyć w koszty zakupu prowadzonej działalności gospodarczej nabytą na podstawie umowy sprzedaży na raty ruchomość, nie posiadając faktury.

W odpowiedzi na pismo PUP RRP-075/1/GJ/04 z dnia 23.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, platnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania pr ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż przez spółkę cywilną składników majątku w postaci krzeseł, stolików, stołu do pingponga, które zaliczone zostały bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i przy ich zakupie spółka skorzystała z przysługującego jej prawa do odliczenia podatku naliczonego?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 1 ww. ustawy towary to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedm ...

Czy odpłatne zbycie zamochodu wygranego w konkursie po zapłaceniu 10% podatku od wygranej, powoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zaś zgodnie z art. 9 ust. 2 w/w ustaw ...

Kiedy prawidłowo stosuje się zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży autobusu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. uzupełnionego następnie w dniu 16.10.2003 r. dotyczącego pytania: Prawidłowości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży autobusu? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ...

Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu darowizny nieruchomości lub ruchomości z jednego małżonka na drugiego, którzy korzystają z odrębnych majątków ?

Z wniosku wynika, że Pan X wraz z małżonką znieśli wspólność majątkową. Zamiarem jednego z małżonków jest przeniesienie własności nieruchomości zakupionej z odrębnego majątku na współmałżonka. Czy nie wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu darowizny nieruchomości lub ruchomości z jednego małżonka na drugiego, którzy korzystają z odrębnych majątków... Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach ...

Czy usługi z zakresu konserwacji i napraw pojazdow samochodowych wykonywane na terenie Włoch będą opodatkowane w Polsce podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 30.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanow ...

Czy od sprzedaży łodzi motorowej obywatelowi Wielkiej Brytanii należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości zbywanego przedmiotu i w jakim terminie należy to uczynić?

Opisując stan faktyczny wnioskodawca podał, iż zamierza sprzedać łódź motorową obywatelowi Wielkiej Brytanii. Równocześnie w w/w wniosku zwrócił się z zapytaniem : ?Czy powinienem zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% zbywanego towaru i w jakim terminie powinien to uczynić ? Jednocześnie podatnik przedstawiając swoje stanowisko stwierdził , iż - powinienem uiścić podatek od ...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność statutową w zakresie świadczenia usług medycznych. Celem wsparcia działalności Szpitala z zakresu ochrony zdrowia darczyńcy przekazują mu darowizny: leki, sprzęt medyczny, rzeczy ruchome, np. komputer, monitor, drukarka, kuchenka mikrofalowa. Czy od otrzymanych darowizn należy odprowadzić podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...


Generowanie strony w 26 ms