Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochód budżetowy

Strona ma wątpliwości czy istnieje możliwość odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz w jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Odpłatne udostępnianie przez Urząd Statystyczny wydawnictw statystycznych, w ramach działalności statutowej a podatek VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 oraz art. 216 - 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku Urzędu Statystycznego z dnia 22-07-2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatk ...

1. Jak należy wyliczyć wynagrodzenie płatnika, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej, w przypadku nieprawidłowego pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy na rachunek urzędu skarbowego? 2. Czy od nienależnego wynagrodzenia płatnika należy naliczyć odsetki za zwłokę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 6 ms