Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczka na poczet zysku

Czy otrzymana zaliczka na poczet robót montażowych stanowi przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W dniu 28 kwietnia 2005 r. (data stempla pocztowego) złożył Pan wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących uznania za przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych kwot pobranych tytułem zaliczki na poczet zakupu materiałów lub wykonania usługi, udokumentowanych fakturą VAT. Z treści wniosku wynika, że świadczy Pan usługi remontowo ...

Czy faktura VAT wystawiona przez podwykonawcę robót budowlanych lub budowalno-montażowych dokumentująca otrzymane zaliczki daje prawo do zaewidencjonowania wypłaconej zaliczki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz uznania wydatku (zaliczki) za koszt uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury przez podwykonawcę ?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%. Przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności jest: - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, - sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych farb i szkła, - kształcenie ustawiczne ...

Czy faktury VAT z tytułu zaliczek na poczet zakupu towarów, wystawione w miesiącu grudniu 2005 r. (realizacja zakupu nastąpi w 2006 r.) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2005 r. ? Czy z kolei faktury VAT z tytułu zaliczek pobranych na poczet sprzedaży towarów, wystawione w miesiącu grudniu 2005 r. (realizacja sprzedaży nastąpi w 2006 r. można zaliczyć do przychodów miesiąca grudnia 2005 r. ?

Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zakładania i sprzedaży stolarki budowlanej.W miesiącu grudniu 2005 r. tytułem zakupu towarów handlowych wpłaciła Pani zaliczki w wysokości 100% wartości zamawianego towaru, tj.: drzwi, ościeżnice, klamki. Na wyżej wymienione towary otrzymała faktury VAT - zaliczkowe. Towar ten sukcesywnie otrzymuj ...

Czy przeniesienie części zysku na kapitał wspólników jest czynnością, która nie powoduje zmiany umowy spółki o której się mówi w art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Z 2005r., Nr 41, poz. 399 z późn. zm.)?

W dn. 23.02.2007r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik złożył zapytanie, czy w przypadku, gdy następuje nadwyżka zysku nad p ...

1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariu z będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 5 ms