Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od depozytów

Po jakim kursie przeliczać dopisywane do rachunku walutowego odsetki ?

DECYZJA Na podstawie art. 14 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2005 r, na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 15.04.2005 r., nr PD.423-24/05 w zakresie interpretacji prawa podatkowego - zmieniam zaskarżone postanowienie. Uzasadnienie Pismem z d ...

Jako zabezpieczenie kredytu Spółka składa w banku depozyt pieniężny, który będzie oprocentowany. Czy uzyskane odsetki od depozytu można zaliczyć do przychodów zwolnionych z podatku, w przypadku, gdy koszty związane z korzystaniem z kredytu nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki. z o.o z miesiąca czerwca 2005ro udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zaliczenia do przychodów zwolnionychz podatku odsetek od depozytu pieniężnego stanowiącego zabezpieczenie kredytuw przypadku jeśli koszty związane z korzystaniem z ...

dotyczy wydania interpretacji w zakresie zakwalifikowania odsetek płaconych od niewykorzystanych środków ustanowionej kaucji, do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy CDS - Credit Default SWAP ( swap kredytowy - będący pochodnym instrumentem finansowym) zostanie zakupiony od podmiotu powiązanego mającego w kapitale Banku ponad 99 %.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005r. Banku Hipotecznego wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 16.08.2005r ...

Czy przychody uzyskane z tytułu odsetek od lokat overnight, mogą zostać uznane za przychody z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, a tym samym za korzystające ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.10.2005 r., uzupełnionego w dniu 18.11.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej ...

Czy odsetki od środków z "dotacji" (dopłaty do cukru) zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych powinny zostać zakwalifikowane jako dochód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.09.2005 r., ...

Czy odsetki od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat bankowych, wypłacane klientom będącym bankami posiadającymi certyfikaty rezydencji są zwolnione z opodatkowania w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 11 następujących umów: 1) umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od mają ...

Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z dnia 15 marca 2007 r., znak pisma US I-415/4/07, uznając jednocześnie stanowisko Strony za prawidłowe. W dniu 22 stycznia 2007 r. złożono do tutejszego organu podatkow ...

Czy posiadając niepotwierdzone informacje o zgonie klienta Bank ma obowiązek pobierać podatek od środków zgromadzonych na jego rachunku i przesyłać informacje IFT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank zawiera umowy rachunku bankowego z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Środki zgromadzone na tych rachunkach są oprocentowane, a odsetki naliczane są na koniec każdego miesiąca. Bank od tych odsetek pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku, gdy klient jest osobą podlegającą ograniczonemu ob ...

Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2007 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku W dniu 18.01.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu w ...

Czy od odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczeniu naliczony jest zryczałtowany podatek dochodowy?

W dniu 15.01.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w sprawie naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, i ...

Generowanie strony w 131 ms