Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: monety

Czy czynności polegające na rozprowadzaniu przez Bank monet okolicznościowych wśród klientów należy traktować jako czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jak ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaż monet.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Strony oraz decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr 1401/HT II/4407/17-12/05/MZ z dnia 31.05.2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po ponownym rozpatrzeniu sprawy, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia ...

Czy podatnik, który prowadzi lombard i zamierza uruchomić skup i sprzedaż monet oraz złota ocechowanego jest obowiązany prowadzić specjalną ewidencję na potrzeby podatku od towarów i usług, a także czy może wystawiać faktury VAT na sprzedaż przedmiotów nie odebranych przez pożyczkobiorców?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art.14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 24 sierpnia 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 5 października 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w z ...

Czy sprzedaż monet okolicznościowych Nordic Gold o nominałach 2 zł po cenie wyższej od ich wartości nominalnej jest zwolniona od opodatkowania w trybie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT czy też podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od nadwyżki sprzedaży ponad cenę nominalną?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się także sprzedażą monet 2 zł Nordic Gold emitowanych przez NBP w seriach okolicznościowych, nabywanych od NBP lub na rynku wtórym (np. na aukcjach, giełdach staroci) według ich ceny nominalnej jak i powyżej wartości nominalnej, które następnie podatnik zamierza sprzedawać po cenie wyższ ...

Czy umowa sprzedaży monet obiegowych wydawanych okolicznościowo po 1995 r., w przypadku gdy wartość sprzedaży (suma cen poszczególnych monet) dla jednego nabywcy nie przekroczy 1.000 zł, opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Przedstawiono następujący stan faktyczny sprawy: Podatnik posiada większą ilość monet obiegowych wydawanych okolicznościowo od 1995 roku o nominale 2 zł, które dostał od swoich rodziców i które obecnie zamierza sprzedać. W opisanym stanie faktycznym, według Podatnika jeżeli suma z umowy sprzedaży dla jednego odbiorcy nie przekroczy 1 000 zł, to nie nastąpi obowiązek zapłaty podatku. Po przeanalizo ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż dostawa monet obiegowych (w tym monet 2 zł stopu Nordic Gold brązal miedzionikiel) emitowanych przez NBP, używanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako prawny środek płatniczy, na rzecz osób trzecich, po cenie równej lub wyższej od ich wartości nominalnej nie jest obciążona podatkiem od towarów i usług, gdyż podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 14.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę pr ...

Czy Podatnik prowadzący lombard ma prawo stosować procedurę opodatkowania VAT marży przy sprzedaży używanych złotych monet ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy dostawa monet ze złota, srebra lub innego metalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 12 kwietnia 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckieg ...

Strona stoi na stanowisku, że nie jest możliwe opodatkowanie dostawy monet ze złota, srebra lub innego metalu (o wartości kolekcjonerskiej) na zasadach określonych w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 12 kwietnia 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Ska ...

Podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu numizmatami. Zakupuje od Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) monety obiegowe o nominale 2 zł oraz monety kolekcjonerskie - srebrne monety o nominałach 10 i 20 zł. Do maja 2004 roku sprzedaż monet obiegowych i kolekcjonerskich była zwolniona z podatku od towarów i usług. Natomiast od maja 2004 roku czyli od momentu obowiązywania ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, NBP sprzedając monety kolekcjonerskie, opodatkowuje je podatkiem VAT według stawki 22%. Wnioskodawca, który następnie sprzedaje monety w ramach prowadzonej działalności, nalicza podatek VAT w wysokości 22% zawarty w marży, stosując procedurę z art. 120 ustawy o VAT, zarówno w stosunku do monet obiegowych jak i monet kolekcjonerskich zakupionych od NBP przed majem 2004 roku. Monety kolekcjonerskie zakupione od NBP po maju 2004 roku podatnik opodatkowuje na zasadach ogólnych stosując stawkę 22%, posiadając przy tym prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym podatnik zwraca się z zapytaniem czy opisany przez niego sposób opodatkowania sprzedawanych monet jest prawidłowy w świetle przepisów podatkowych. Zdaniem wnioskodawcy powyższy sposób rozliczania podatku od towarów i usług jest prawidłowy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, zwalnia się od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu ...

Generowanie strony w 59 ms