Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badania kliniczne

Czy wykonanie badania klinicznego przez organizację prowadzącą badania kliniczne na zlecenie jest zwolnione z podatku VAT?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 06.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 09.06.2005 r., na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 27.04.2005 r. nr PP2/443-46/05/28117 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz zagranicznego zleceniodawcy prowadzącego w Polsce badania kliniczne. Badania te są prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze oraz odpowiednio wykwalifikowanych badaczy, działających na podstawie przewidzianych przepisami procedur. Zakres usług świadczonych przez Stronę obejmuje zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie zleceniodawcy wiarygodnych i odpowiednio zweryfikowanych danych i badań klinicznych. Dane te przekazywane są zleceniodawcy zarówno przed rozpoczęciem badań, jak i na bieżąco w trakcie badań.W związku z tym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy w odniesieniu do usług w zakresie badań klinicznych wykonywanych na rzecz zagranicznego zleceniodawcy ma zastosowanie art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Ponadto Strona zwróciła się z zapytaniem, czy podatek naliczony związany z w/w usługami podlega odliczeniu oraz jak należy wystawiać fakturę przy tego rodzaju usługach.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - ...

Czy w odniesieniu do wykonywanych przez Spółkę usług w zakresie badań klinicznych, ma zastosowanie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wprowadzający szczególne uregulowania co do miejsca świadczenia usług w przypadku usług przetwarzania danych i dostarczania informacji, a w konsekwencji czy można ww. usługi uznać za podlegające opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać s ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz zagranicznego zleceniodawcy przeprowadzając w Polsce badania kliniczne. Badania te są prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze oraz odpowiednio wykwalifikowanych badaczy, działających na podstawie przewidzianych przepisami procedur. Zakres usług świadczonych przez Stronę obejmuje zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie zleceniodawcy wiarygodnych i odpowiednio zweryfikowanych danych i informacji dotyczących badań klinicznych. Dane te przekazywane są zleceniodawcy zarówno przed rozpoczęciem badań, jak i na bieżąco w ich trakcie.W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że w odniesieniu do świadczonych przez nią usług na rzecz zagranicznego zleceniodawcy ma zastosowanie art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Ponadto Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż podatek naliczony związany z w/w usługami podlega odliczeniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia ...

Czy przedmiotowe usługi dostarczania i przetwarzania danych w zakresie badań klinicznych, których efektem końcowym jest zebranie i przekazanie zleceniodawcy danych i informacji dotyczących przeprowadzonych badań, podlegają, na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji opodatkowaniu w miejscu siedziby nabywcy usługi?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 12.10.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 13.10.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co ...

Czy w przedmiotowej sprawie, prace zlecone przez Firmę X badań klinicznych leków wykonywanych z udziałem Szpitala z zawiązaniem oddzielnej umowy ze szpitalem na wykonywanie tych badań będą traktowane jako "usługa naukowo-badawcza" i jednocześnie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2006r. (wpływ do US 01.02.2006r.) udziela pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach - st ...

Czy uzyskane przychody z prowadzonych badań klinicznych należy zakwalifikować do przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalość gospodarcza, czy też uznać, że są to przychody z działalności wykonywanej osobiście?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 7 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach p o s t a n a w i a ...

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług badawczo-rozwojowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 23.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.11.2005r.) uzupełnionym w dniu 25.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...


podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wynagrodzenie wypłacone współbadaczom w związku z zawartymi tzw. podumowami można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 03 kwietnia 2006 r., uzupełnionym w dniu 11 i 15 maja 2006 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: 10 listopada 2004 r. zawarł Pan umowę z firmą ... z Wielkiej Brytanii. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadz ...

Generowanie strony w 50 ms