Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agencja pośrednictwa pracy

Czy miejscem świadczenia usług rekrutacji personelu jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj. czy miejscem świadczenia usług dostarczania personelu będzie miejsce gdzie nabywca usługi posi ...

Jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji (wyszukiwa ...

Czy w przypadku,gdy umowa jest podpisana przez Agencję Aktorską , stronami umowy są Producent i Aktor reprezentowany przez Agencję na podstawie pełnomocnictw, a umowa zawiera ustalenia, że honorarium Aktora będzie przekazywane przez Producenta na konto Agencji na podstawie wystawionej przez nią faktury - wypłata honorarium przez Agencję po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Agecji Aktorskiej spółka jawna.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 24.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wni ...

Jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka wystawiając faktury sprzedażowe w przypadku świadczenia usług agencji pośrednictwa pracy na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność lub osób prawnych mających siedzibę na terenie Wspólnoty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 13.12.2005 r. wpłynął wniose ...

Czy usługi dostarczania personelu poza terytorium kraju dla usługobiorcy niemieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w której pozycji deklaracji VAT-7( 9) należy wykazać obrót z tytułu świadczenia w/w usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2006 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego uzupełnionego pismem z dnia 15.02.2006 r. bez znaku postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZ ...

Czy usługi realizowane przez pracowników agencji pracy tymczasowej, która kieruje pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika w różnych miejscowościach na terenie Niemiec - są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku , poz. 60 ze zmianami /, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2006 Nr 217 , poz. 1590/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2007 roku udzielając pisemnej interpr ...

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie tj. dziesiąty dzień każdego miesiąca? 2. Czy w przypadku usługi świadczonej na przełomie roku kalendarzowego tj. od pierwszego grudnia do 10 stycznia przychody z tytułu wykonania tej usługi należy zaewidencjonować do przychodów roku, w którym rozpoczęto wykonanie usługi (1 grudnia) czy do przychodów roku, w którym zakończono wykonie usługi (10 stycznia)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jaką wnioskodawca zamierza prowadzić przez położony w Polsce zakład

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie składek opłacanych na PFRON.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 64 ms