Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pośrednictwa pracy

Czy miejscem świadczenia usług rekrutacji personelu jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 28.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj. czy miejscem świadczenia usług dostarczania personelu będzie miejsce gdzie nabywca usługi posi ...

Podatnik zapytuje czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu dokonywanych nabyć związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy oraz usług spedycyjnych wykonywanych na rzecz podmiotu z kraju UE. Zdaniem Podatnika przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jesli kwota ta mogłaby byc odliczona, gdyby czynności były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiadałby dokumenty, z kótrych wynikałby związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005r. , o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu dokonywanych nabyć związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy oraz usług agencyjnych wykonywanych na r ...

Podatnik zwrócił sie z zapytaniem o sposób wystawienia faktury VAT w przypadku świadczenie usług posrednictwa pracy i usług spedycyjnych na rzecz podmiotu z kraju UE. Zdaniem Podatnika faktura powinna zostać wystawiona w wartości netto, z podaniem numeru identyfikacji podatkowej nabywcy usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005r. , o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu wystawienia faktury VAT w przypadku świadczenia usług pośrednictwa pracy oraz usług agencyjnych wykonywanych na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku od warto ...

Podatnik zapytuje czy usługi pośrednictwa pracy oraz usługi agencyjne wykonywane na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, posiadającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu wypełnienia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 w przypadku świadczenia usług pośrednictwa pracy oraz usług agencyjnych wykonywanych na rzecz ...

Pytanie dotyczy ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług wyszukiwania osób i miejsc pracy.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 13.06.2005 r. (uzupełniony w dniach 05.07.2005 r. i 29.07.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu ...

Spółka zwraca się z zapytaniem w sprawie wystawiania faktur VAT dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług wyszukiwania osób i miejsc pracy.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 13.06.2005 r. (uzupełniony w dniach 05.07.2005 r. i 29.07.2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu ...

Czy usługi dostarczania personelu poza terytorium kraju dla usługobiorcy niemieckiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w której pozycji deklaracji VAT-7( 9) należy wykazać obrót z tytułu świadczenia w/w usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2006 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego uzupełnionego pismem z dnia 15.02.2006 r. bez znaku postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZ ...

1. Czy nieodpłatne usługi polegające na wyszukiwaniu pracowników oraz miejsc pracy (PKWiU 74.50), w części finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy późniejsze odpłatne świadczenie takich usług będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług? 3. Czy w stosunku do nabytych w okresie realizacji projektu towarów i usług będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zawartego w piśmie z dnia 12.09.2005 r. (otrzyman ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług, które wykonywane są na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej i którzy podają numer przyznany im przez dane państwo członkowskie dla celów transkacji wewnątrzwspólnotowych?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po wszczęciu postępowania postanowieniem z dnia 29.12.2005r. znak: PPB1-443/1240/2005 zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 9 sierpnia 2005r. nr PSUS/ ...

Czy miejscem świadczenia usług pracy tymczasowej i rekrutacji jest – zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 – miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 16.05.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie usług świa ...

Generowanie strony w 129 ms