Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenie podatkowe

dot. prawidłowości prowadzenia działalności i rozliczania zryczałtowanego podatku dochodowego przy posiadaniu przez małżonków odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2005r. (oraz w piśmie uzupełniającym z dnia 20.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy przychód z tytułu przekazanego długu powinien zostać wykazany w miesiącu/roku, w którym podpisana została umowa przejęcia długu, czy też w miesiącu /roku, w którym doręczone zostało pismo Dyrektora Izby Skarbowej? Czy podatek od przekazanego przez Spółkę w 2004r. długu powinien zostać zapłacony w odniesieniu do przychodów za 2004r., a więc rok w którym nastąpiło zdarzenie skutkujace zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej koniecznością zapłacenia podatku dochodowego, czy też należy uwzglednić podatek w rozliczeniu za 2005 r. czy za 2006 r.?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2005 r. (data wpływu 24.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wykazania przychodu z tytułu nieodpłatnego św ...

Spółka w 2001 r. otrzymała dywidendę, od której potrącono i wpłacono podatek dochodowy. W latach: 2001-2002 Spółka poniosła stratę, 2003-2004 rozliczała straty z lat ubiegłych, dlatego nie zmniejszyła zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o zapłacony podatek od otrzymanych dywidend. Spółka ma zobowiązania z tytułu podatku VAT. Czy może wystąpić o zaliczenie podatku dochodowego od otrzymanej dywidendy na poczet tych zaległości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

W jaki sposób wnioskujący powienien rozliczać podatek od towarów i usług w odniesieniu do towarów wytwarzanych inną metodą niż poligraficzna, załączonych do sprzedawanych czasopism?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 24.03.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do za ...


Czy dopuszczalne jest regulowanie zobowiązań podatkowych przez pełnomocnika?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka udzieliła pracownikom firmy zewnętrznej – doradcom podatkowym, pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w zakresie m.in.: dokonywania w imieniu Spółki płatności zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych reprezentowania Spółki przed organami podatkowymi, innymi właściwymi organami, jak również sądami administracyjnymi w postęp ...

Czy w celach rozliczenia działalności w skład której wchodzi również najem nieruchomości rodzi obowiązek łączenia tych przychodów w jednego rodzaju ewidencji podatkowej obejmującej: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu i kosztów eksploatacji prywatnego samochodu do celów prowadzonej działalności ?

Działając na podstawie przepisów: art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Podatnik otrzymał w październiku fakturę zakupu od polskiego kontrahenta dotyczącą wykonanej usługi. Czy VAT dotyczący tej faktury można rozliczyć częściowo w październiku a częściowo w listopadzie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zasad dokonywania odliczenia podatku od towarów i usług Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uzn ...

Czy można skorzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej "gabinet stomatologiczny" tzw. podatkiem liniowym ? Czy w roku 2007 nie ma obowiązku składania deklaracji na zaliczkę miesięczną PIT-5 ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawi ...

Czy zapłacony przez Spółkę podatek za osobę fizyczną, wynikający z rozliczenia dochodów rocznych tej osoby, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 29.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy zapłacony przez Spółkę podatek za osobę fizyczną, wynikający z rozliczenia doch ...

Generowanie strony w 10 ms