Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksport usług

Definicje pojęć

W nawiązaniu do udzielonej przez Urząd Skarbowy w Starachowicach w dniu 12.02.2003 r. pismem znak: PP/443-1/03 odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz w nawiązaniu do pism "O." S.A. z dnia 10.03.2003 r. znak: RM/291/2003 oraz z dnia 21.03.2003 r. znak: FK/9/2003/MR zawierających dodatkowe informacje dotyczące wniosku o udzielenie informacji, Urząd Skarbowy w Starachowicac ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez eksport usług rozumie się usługi wykonywane poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem podatnik wykonujący usługi poza granicami kraju ma prawo do zasto ...

Dotyczy wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego.

Działając na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2003.10.14 bez nr (data wpływu 2003.10.15 ) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego, informuje co następuje: Na podsta ...

Czy w rozumieniu obowiązującego prawa marketing na rzecz irlandzkiej firmy, należy uznać za sprzedaż traktowaną jako eksport i opodatkowaną stawką podatku VAT 0% i czy należy taką sprzedaż umieścić w pozycji 20 deklracji VAT-7.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2003 r. (data wpływu 17 grudnia 2003 r.), uzupełnione o własne stanowisko pismem z dnia 5 stycznia 2004 r. (data złożenia 6 stycznia 2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

- w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych: - w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą, - w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na terenie Polski, - wykonywanych za granicą, na zlecenie kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę za granicą, a także określenia zakresu informacji zawartych na fakturze VAT, dotyczących zagranicznego zleceniodawcy usług,

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.11.2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r., w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych: w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą, w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na terenie Polski, wykonywanych za granicą, na zlecenie kon ...

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 4 pkt ...

Eksport usług - stawka podatku, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumenty potwierdzające realizację usługi eksportowej, kasy rejestujące.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności zawarł wstępną umowę z kontrahentem z zagranicy na świadczenie usług w zakresie konserwacji samochodów. Usługi byłyby świadczone u klienta, na terenie Niemiec. Podatnik w dniu 04.02.2003 r. dokonał w tut. Urzędzie Skarbowym rejestracji dla celów podatku od towarów i usług oraz dla celów podatku dochodowego (zasady ogólne). Zapytanie Podatnika dotyczy zasa ...

Jaką stawką objęta jest usługa kierowania pojazdem należacym do zleceniodawcy, świadczona w kraju i poza granicami?

Działalność gospodarcza wykonywana przez podatnika, polegająca na tym, że na zlecenie innego podmiotu wykonuje usługi kierowania samochodem należącym do zlecającego sklasyfikowana została w klasie 74.50.25-00.20 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWi U) jako usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy w charakterze pozostałego personelu. Świadczenie tego rodzaju u ...

Podatnik świadczy usługi objęte procedurą uszlachetniania czynnego. Sam sprowadza bezpośrednio towar od kontrahenta zagranicznego i sam wywozi wykonane towary za granicę. Prace uszlachetniania powierza podwykonawcy. Czy w tej sytuacji ma prawo do zastosowania obniżonej stawki 0% ?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż zawarł kontrakt z podmiotem niemieckim na wykonanie usług objętych procedurą uszlachetniania czynnego. W tym celu sprowadzi bezpośrednio towary od kontrahenta zagranicznego, prace uszlachetniania powierzy podwykonawcy. Po uszlachetnianiu firma podatnika wywiezie wykonane towary za granicę oraz szczegółowo rozliczy się ze sprowadzonych ...

Czy należy wystawiane faktury w Szwecji w języku szwedzkim a następnie przetłumaczone na język polski ujmować w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT? Czy ma zastosowanie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 23.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ujmowania w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT faktury VAT wystawiane w Szwecji w języku szwedzkim a następnie tłumaczone na język polski, oraz wyrażenia opinii o zgodności opisanej procedurze księgowej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i czy w przedstawionej syt ...

Generowanie strony w 10 ms