Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi bankowe

Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, że może nie wliczać obrotu z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek do obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 02.05.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 04.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Spółka zamierza ubezpieczyć transport towarów oraz należności większych hurtowni w towarzystwie ubezpieczeniowym duńskim, mającym siedzibę w Danii. Ponadto w banku duńskim Spółka otrzyma gwarancję tego banku na kredyt kupiecki jaki chce zaciągnąć u swojego dostawcy w Danii. Za ww. usługi spółka otrzyma faktury. Jakie są zasady opodatkowania ww. usług?

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka zamierza ubezpieczyć transport towarów oraz należności większych hurtowni w towarzystwie ubezpieczeniowym duńskim, mającym siedzibę w Danii. Ponadto w banku duńskim Spółka otrzyma gwarancję tego banku na kredyt kupiecki jaki chce zaciągnąć u swojego dostawcy w Danii. Za ww. usługi Spółka otrzyma faktury. Towarzystwo ubezpieczeniowe i bank ...

Czy usług tzw. Home Bankingu (umożliwienia klientom wykonywanie operacji z rachunku bieżącego oraz pozyskiwanie informacji o tym rachunku za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnik (Bank) świadczy usługi, które umożliwiają klientom wykonywanie operacji z rachunku bieżącego oraz pozyskiwanie informacji o tym rachunku za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi, tj. z siedziby klienta Banku posiadającego komputer, który jest spięty z komputerem Banku za pośrednictwem modemu poprzez publiczną sieć ...

Wniosek dotyczącej opodatkowania usług wynajmowania skrytki bankowej i przechowywania depozytów w formie kluczy zapasowych do drzwi skarbcowych innych banków.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnik (Bank) wykonuje usługi polegające na przechowywaniu przedmiotów w skarbcach (depozytów rzeczowych takich jak klucze zapasowe do drzwi skarbcowych innych banków na podstawie umowy przechowywania) oraz udostępnianiu klientom skrytek sejfowych w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach. Bank za te usługi pobiera prowiz ...

Bank pyta jak powinien postąpić w sytuacji spisania z bilansu po roku 2003 należności, na którą utworzono rezerwę biorącą udział w kalkulacji omawianej ulgi. Czy pojęcie rozwiązania części lub całości rezerwy, którym posługuje się art. 38a ust. 2, obejmuje również sytuacje wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem czy sprzedażą należności (zmniejszenie rezerwy)?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2, art. 239 w związku z art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 38a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Banku „P” z dnia 03.10. ...

Strona mając na uwadze, iż nabywane przez Nią usługi były do 1.07.2004r. wykazywane na fakturach jako zwolnione od podatku od towarów i usług, a po tej dacie jako opodatkowane 22% stawką podatku, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska dotyczącego właściwej stawki podatku od towarów i usług dla w/w usług świadczonych przez Nią do czerwca 2004r. Zdaniem Strony przedmiotowe usługi w w/w okresie były zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towaru i usług w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do w/w ustawy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki akcyjnej z dnia 7.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwa ...

Wnioskujący zwrócił się z zapytaniem, czy złożona przez Podatnika deklaracja VAT-R uprawniała Go do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to za jaki okres i czy w związku z tym w latach 2003-2005 winien składać deklaracje VAT-7?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za pr ...

Czy usługa cash poolingu świadczona na rzecz spółki na podstawie umowy o świadczenie usługi db-CashSweepPL oraz Umowy cesji wierzytelności z tytułu kredytów w Rachunku, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a odsetki wypłacone w ramach powyższej struktury cash poolingu nie podlegaja w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 28.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwi ...

Pytanie Spółki w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, w której na skutek przeniesienia sald, spółki wykazujące salda ujemne stają się dłużnikami innych spółek.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawione w piśmie z dnia 23 lutego 2006 r. jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 23 lutego 2006 ...

Pytanie dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania usługi cash poolingu.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania usługi cash poolingu, przedstawione w piśmie z dnia 23 lutego 2006 r. jest prawidłowe. U ...

Generowanie strony w 45 ms