Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uchylenie postanowienia

Czy są kosztem uzyskania przychodu odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego przeznaczonego na cele najmu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 21.04.2005 r. i uzupełnione pismami z dnia 05.05.2005 r. i 17.05.2005 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

dotyczy treści postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 11.04.2005 r. (znak: US.Ia/3/415/4-PI/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Pisme ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu odsetki bankowe od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego przeznaczonego na cele najmu?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pani Anny P. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 01.06.2005 r., znak US.II/PDF/415/43/2005, w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska Strony, zawarte ...

opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zdarzeń gospodarczych wynikających z realizacji przedsięwzięcia Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchylam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23.09.2005r. znak: PP/4430-22/05, dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do art. 14b § 5 ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 10.08.2005 r. (znak: POI 415/21/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu nie posiadającego homologacji, a będącego ze swej istoty samochodem ciężarowym, oraz podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa zużytego do tegoż samochodu?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 19.08.2005 r., nr DP3/443-40/05/TZ/59358, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Stosownie do art. 14b § 5 p ...

Czy dochód uzyskany z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na całodobowej opiece wychowawczej nad małoletnim obywatelem Niemiec (w całości finansowanej przez Urząd ds. Nieletnich w Niemczech) jest wolny od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lub pkt 114 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 09.05.2006r. Nr US IA/415/20-2006. Stosownie do art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisem ...

Wyjaśnienie, czy decyzje Dyrektora Izby Skarbowej uchylają w całości postanowienie Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2006r., uzupełnione pismem z dnia 14.03.2006r. i 23.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wyjaśnienia, czy decyzje Dyrektora Izby Skarbow ...

Jaką informację/deklarację należy sporządzić po zakończeniu roku w sytuacji, gdy dokonując wypłat stypendiów przed otrzymaniem decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nie naliczono i nie odprowadzono podatku dochodowego

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2006r. Spółdzielni (data wpływu do tut. Urzędu: 17.07.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z ...

Wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, iż Kolegium jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 54 ms