Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pierwsze zasiedlenie

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na gruncie budynkami mieszkalnymi przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione w piśmie z dnia 24.04.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 25.04.2005 roku, uzupełnionym w dniach: 26.04.2005 ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy dostawa w/w lokali jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Według podatnika dostawa lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust 1 pkt 2, w powiązaniu z art. 43 ust 2 lub na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik jest właścicielem domu mieszkalnego wielorodzinnego, wynajmuje lokale mieszkalne i jednocześnie zawarł z najemcami umowy przedwstępne sprzedaży lokali po upływie 10 lat od wybudowania. Na poczet ceny sprzedaży nabywcy wpłacają co miesiąc zaliczki. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od tow ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy dostawie lokali mieszkalnych, znajdujących się budynku mieszkalnym (kamienicy), które wcześniej były przez podatnika wynajmowane na cele mieszkalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2005 r. (data wpływu: 29 czerwca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i ...

Czy istnieje możliwość stosowania 7% stawki podatku od towarów i usług w przypadku dostawy gruntu zabudowanego niezamieszkanym budynkiem mieszkalnym przed pierwszym zasiedleniem, którego budowa będzie kontynuowana?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży działki zabudowanej niewykończonym obiektem budowlanym mieszkaniowym przeznaczonym na cele mieszkaniowe, którego budowa będzie kontynuowana. Nabycie ww. nieruchomości nastąpiło w związku z bezskuteczną I i II licytacją wskutek czego Podatnik skorzystał z art. 984 KPC i przejął przedmiot ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku dostawy lokali mieszkalnych po raz pierwszy zasiedlanych?

W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Gmina pozyskała w drodze zmiany użytkowania byłego hotelu pomieszczenia, które zamierza zbyć jako lokale mieszkalne po raz pierwszy zasiedlane. Zapytanie Gminy dotyczy wysokości opodatkowania dostawy tych lokali. Zdaniem podatnika - na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i ...

Czy dostawa lokali mieszkalnych znajdujących się w obiekcie budownictwa mieszkaniowego, który Podatnik zakupił od podmiotu będącego wykonawcą budynku, korzysta ze zwolnienia od podatku?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika: A z dnia 24 maja 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żaganiu z dnia 27 kwietnia 2006r., nr III/443/8/P-9/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze: - zmienia ww. po ...


Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, jeżeli należność za lokal zostanie uiszczona po 1 stycznia 2007 r. i po tej dacie nastąpi również przeniesienie prawa własności tego lokalu (podpisanie aktu notarialnego) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2006r. wpłynął wniosek .... ...

Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego (zamieszkałego ale bez przydziału) transakcja ta będzie skutkować obowiązkiem odprowadzenia VAT, czy sprzedaż tego lokalu możemy potraktować jako dostawę zwolnioną z podatku VAT – rynek wtórny (już raz zamieszkały) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) oraz na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać st ...

Odsprzedaż lokali mieszkalnych, dokonywana w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 107 ms