Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi spedycji międzynarodowej

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wystawianiu faktury dla zamawiającego usługę wewnątrzwspólnotowego transportu towaru, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza wspólnotą oraz jak należy dokumentować usługę w przypadku możliwości zastosowania stawki 0 %?

Działając na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3, ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Pana A Sz z dnia 15.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interp ...


Czy można zastosować na fakturze kurs z dnia załadunku jeżeli kontrahent na zleceniu zaznacza aby kurs waluty był przeliczony z dnia załadunku ?

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik wykonał dla przewoźnika polskiego usługę spedycyjną, należność została wyrażona w walucie obcej np. w EUR i przeliczona na walutę polską. Fakturę VAT za wykonana usługę Podatnik wystawił przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury. Ocena prawna stanu faktycznego: Sposób przeliczania kwot wykazanych ...

1) Czy w świetle obowiązujących przepisów Spółka prawidłowo przelicza walutę obcą na złote? 2) Jak prawidłowo winna być opodatkowana i zafakturowana usługa transportowa polegająca na przewozie towarów z Czeskiej Republiki przez Polskę do Rosji (Kaliningrad)? Usługę, na zlecenie Wnioskodawcy, wykonała polska firma transportowa.

Stan faktyczny: Firma wykonuje usługi transportowo – spedycyjne. Dla określenia wartości transakcji dla kontrahenta krajowego podaje cenę wyrażoną w walucie obcej. Następnie przelicza ją na złote według bieżącego średniego kursu waluty obcej – wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski – właściwego na dzień wystawienia faktury lub na dzień powstania obowiązku podatkowego - zgodnie z § 37 ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi spedycji polegające na zorganizowaniu transportu towarów z poza terytorium Wspólnoty do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.01.2005 r., uzupełnionego w dniu 18.02.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar ...

Pytanie dotyczy zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług do usług spedycyjnych transportu towarów.

Strona we wniosku stwierdza, iż zajmuje się świadczeniem usług spedycyjnych. Spółka realizuje transport towarów na trasie: Hamburg (port) – Warszawa. Towar, który jest przez Stronę przewożony wysyłany jest z Chin, zaś w Warszawie zostaje zgłoszony do odprawy celnej, w której uwzględniane są koszty transportu. Do każdego transportu podatnik posiada kserokopie listu przewozowego CMR, SAD importowy z ...

Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w zakresie stosowania stawki 0% do ww. usług i momentu powstania obowiązku podatkowego przy wykonaniu usług spedycyjnych i przeładunkowych. Zdaniem Podatnika do ww. usług należy zastosować stawkę 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zaś obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2b ww. ustawy.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m. in. na świadczeniu usług pomocniczych w transporcie lądowym, morskim i powietrznym. Usługi te są wykonywane w kraju i dotyczą przede wszystkim spedycji w transporcie morskim (fracht morski, przeładunki, koszt podjęcia kontenera, dodatek bunkrowy, komunikacja i przygotowanie dokumentacji). Usługi te są wykonywane na zlecenie fi ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług właściwa jest dla usług spedycji międzynarodowej?

Podatnik świadczy usługi spedycyjne. W 2004 roku (w okresie: sierpień - grudzień) otrzymała kilkanaście zleceń od A z siedzibą w Wiedniu (Austria), dotyczących przetransportowania towarów z Rumunii do Polski. Za usługę transportową obciążają zleceniodawcę właściciela towaru firmę A. Firma A zleciła Podatnikowi transport towarów z Rumunii do Polski. Do usługi transportu międzynarodowego poza granic ...

1. Usługi pośrednictwa, rzeczoznawstwa i spedycji międzynarodowej związane z transportem międzynarodowym nie są więc jak prawidłowo uznał Sąd pierwszej instancji eksportem usług, a ich preferencyjne opodatkowanie wynika z § 62 ust. 1 pkt 11 wskazanego wyżej rozporządzenia. 2. Warunkiem opodatkowania 0% stawką podatku usług określonych w §62 i to zarówno wskazanych w ust. 1 pkt 4 jak i w ust. 1 pkt 11 jak trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji jest w myśl ust. 2 tego paragrafu prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie Poza umową o zarządzanie promami i fakturą skarżąca nie wskazywała innej dokumentacji, z której wynikałby związek usług pośrednictwa, rzeczoznawstwa z usługami transportu międzynarodowego określonymi w § 56 ust. 1 i w § 57. Z uwagi na ogólnikowość czynności określonych w umowie oraz ich przykładowe tam wymienienie, a także brak w fakturze określenia jakie konkretnie czynności zostały faktycznie przez wystawcę faktury wykonane słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął, że ani umowy, ani też faktury nie można uznać za dokumentację świadczącą o zachowaniu warunków określonych we wskazanych wyżej przepisach do zastosowania stawki 0% do kompleksowej usługi zarządzania statkami.

Decyzją z 26 lipca 2002 r., Nr l US.KP-17503-299/94/02, wydaną z powołaniem się na przepisy art. 21 § 3 i art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 pkt 6, art. 5, art. 10, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 4 i 6 i art. 39 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usł ...

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług spedycyjnych przy imporcie towarów na teren Polski na zlecenie polskiego kontrahenta.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 23 marca 2005 r. (data wpływu 24.03.2005), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) uznaje s ...

Generowanie strony w 47 ms