Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rekompensowanie strat

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odszkodowanie wypłacone przez Spółkę jako rekompensaty za utracone korzyści innej osobie.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 maja 2005 r. Pana ........... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2005 r. Znak: 2403PDFII/125/415-18/05, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy odszkodowanie za straty jakie poniósł klient TFI w wyniku błędu tego towarzystwa korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzenia swojej działalności może przyjmować zlecenia nabywania lub zbywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych m.in. od osób fizycznych. Na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych Spółka ma obowiązek dokonania zlecenia w ciągu siedmiu dni lub krótszym jeżeli tak stanowi statut. W przypadku przekroc ...

Czy można zaliczyć w koszty podatkowe niezamortyzowaną wartość likwidowanej inwestycji w obcych środkach trwałych, której likwidacja nie wynika ze zmiany rodzaju działalności Spółki? Spółka zmieniła lokal biurowy. W starym lokalu poniosła wydatki inwestycyjne w obcym środku trwałym, które nie zostały w pełni zamortyzowane na dzień zmiany lokalu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy wystawiając fakturę VAT kontrahentowi zagranicznemu za usługi świadczone na terenie Polski, polegające na zrekompensowaniu części poniesionych kosztów prawidłowo, rozpoznaje daną transakcję dla potrzeb ustawy VAT, jako świadczenie usług polegające na opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opoda ...

Czy prawidłowe jest zaliczenie do rozliczeń międzyokresowych kosztów zapłaconej kwoty wartości utraconych korzyści, a następnie rozliczanie jej sukcesywnie w okresie wynajmu, począwszy od daty naliczania czynszu za wynajem powierzchni biurowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawi ...

Czy wyrównanie straty uczestnika funduszu inwestycyjnego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, powstałej w wyniku błędu Towarzystwa lub podmiotów, za które Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, w postaci nabycia ze środków Towarzystwa na rzecz uczestnika dodatkowych jednostek uczestnictwa lub, gdy takie nabycie nie jest możliwe, wypłaty na rzecz uczestnika odpowiedniej kwoty pieniężnej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W dniu 28.04.2006 r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółka akcyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.). Towarzystwo tworzy fundusz ...


Pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowaniu przychodu uzyskanego tytułem odszkodowania za poniesione straty w związku z nieterminową realizacją umowy kupna mieszkania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana..., z dnia 02.06.2006r. (data wpływu do US 06.06.2006r.) uzupełnionego w dniu 26.07.2006r., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

Czy kwoty odszkodowań i innych form wyrównania uszczerbku (rekompensat) uzyskanych od sprawcy kradzieży podlegają wyłączeniu od opodatkowania do wysokości niedoborów niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, p ...

Czy strata w środkach pieniężnych na skutek kradzieży może stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, p ...

Generowanie strony w 126 ms