Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusze europejskie

Czy otrzymanie przez Spółkę środków finansowych z funduszy pomocy strukturalnej Unii Europejskiej spowoduje utratę bądź odpowiednie zmniejszenie (o wartość tych środków) zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu Spółki, uzyskanego z działalności gospodarczej na terenie KSSE prowadzonej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy albo cofnięcie Spółce tego zezwolenia?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 maja 2005 r. Spółki "X" z o.o. reprezentowanej przez, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach z dnia 17 maja 2005 r. nr US.OP/423/14/2005 KR/23612/05 T-87/05 stwierdzające, że s ...

Dot. dofinansowania realizacji projektu inwestycyjnego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1. czy kwota dofinansowania korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. czy amortyzacja lokalu stanowi koszt uzyskania przychodu, 3. czy koszty mediów i prowizji bankowych zwiększaja wartość nieruchomości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, pkt 47b i pkt 47c (w związku z art. 14 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - D ...

dotyczy; skutków podatkowych od otrzymanej pomocy finansowej w postaci dotacji inwestycyjnej.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2007 r. uzupełnionego w dniu 27 marca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych od otrzymanej pomocy finansowej w postaci ...

Sprawa wszczęta wnioskiem podatnika o udzielenie interpretacji powinna być załatwiona, przy czym z treści art. 14a § 1 O.p. wynika, że załatwienie wniosku strony polega na udzieleniu pisemnej interpretacji. Do udzielenia interpretacji niezbędne jest więc doręczenie wnioskodawcy postanowienia. Oczywistym jest, że do udzielenia interpretacji nie może dojść natomiast poprzez samo wydanie postanowienia, rozumiane jako jego sporządzenie i podpisanie. Uzasadniając powyższe stanowisko wyjaśnić należy, że wydawane przez organ pierwszej instancji postanowienie w przedmiocie interpretacji jest rozstrzygnięciem o istocie sprawy w rozumieniu art. 216 § 2 Ordynacji podatkowej, przewidującego wynikające z przepisów tejże ustawy odstępstwo od zasady, że postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego. Uprawnione jest zatem odwołanie się do przepisów dotyczących decyzji, a mianowicie art. 207 § 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym decyzja (w § 1 wskazana jako forma orzekania organów podatkowych) rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Ustalenie, co należy rozumieć przez „załatwienie sprawy” jako wynik postępowania podatkowego wymaga zatem uwzględnienia treści powyższego przepisu. Celem postępowania podatkowego nie jest samo w sobie wydanie decyzji, rozumiane jako jej sporządzenie i podpisanie przez uprawniony podmiot. Ponieważ z istoty swej decyzja jest skierowana do określonego podmiotu (strony postępowania), niezbędnym elementem „załatwienia sprawy” jest zakomunikowanie treści podjętego rozstrzygnięcia stronie, co następuje poprzez doręczenie decyzji. Sprawa nie będzie więc załatwiona co do swej istoty, gdy organ podatkowy wyda decyzję i nie doręczy jej stronie (zob. podjęta na tle art. 104 k.p.a. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2000 r. sygn. akt FPS 10/2000; ONSA 2001/2/56). W wyroku z dnia 6 stycznia 2006 r. sygn. akt II FSK 135/05 (ONSAiWSA 2006/6/163) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził natomiast, że pojęcie „wydać decyzję”, użyte w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej obejmuje również doręczenie decyzji osobie trzeciej przed upływem pięcioletniego terminu wskazanego w tym przepisie. Zdaniem Sądu kontekst konkretnego przepisu przesądza o tym, czy ustawodawca pojęcia „wydanie decyzji” używa w znaczeniu jej sporządzenia, czy te i na określenie załatwienia sprawy będącego wynikiem zakończenia postępowania. W pierwszym znaczeniu pojęcie to użyte zostało chociażby w art. 20h § Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym do czasu wydania decyzji wnioskodawca może zmienić propozycję wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej Nie sposób bowiem uznać, że po wydaniu decyzji (i wysłaniu jej do strony), a przed jej doręczeniem strona może skutecznie zmienić wniosek. Również w powoływanym wyżej art. 210 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej „wydanie decyzji” należy rozumieć jako jej sporządzenie i podpisanie. W drugim znaczeniu natomiast pojęcie „wydanie decyzji” pojawi się w przepisach, w których ustawodawca od zachowania terminu uzależnił osiągnięcie określonego skutku materialnoprawnego np. w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej, a także właśnie w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, przewidującego związanie organu podatkowego stanowiskiem podatnika jako skutek uchybienia terminu na wydanie postanowienia. Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że pojęcie „wydanie decyzji” oznacza jej doręczenie wówczas, gdy w istocie chodzi o „załatwienie sprawy".

Wnioskiem z 27 stycznia 2006 r., złożonym 31 stycznia 2006 r. Skarżący - Dariusz K. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2 ...

czy otrzymana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W dniu 29 maja 2007r wpłynął Pana wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz.176 z późn. zm.), w którym pyta Pan, czy otrzymana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Dzi ...

Jak rozliczyć otrzymane w 2007r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa za zakupione w 2005r. środki trwałe ? Czy podatnik powinien naliczyć odsetki podatkowe od korekty zeznań, jeżeli dokona ich z chwila otrzymania dotacji w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dotację, czy jest z nich zwolniony?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ,,rozliczenia" dofinansowania, które ma Pan otrzymać ...

Czy pomoc finansowa, którą już otrzymałem oraz w najbliższych dniach otrzymam (zarówno w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej jak i podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego) jako Beneficjent Ostateczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości,podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od ...

Czy pomoc finansowa jaką otrzymam w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej jako Beneficjent Ostateczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2-Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy wartość otrzymanego przeze mnie szkolenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy otrzymane przeze mnie podstawowe wsparcie pomostowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, po ...

Czy Uczelnia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 6 ms