Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: apteka

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.654) ok ...

Osiąga Pani przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie oraz w spółce cywilnej, polegającej na prowadzeniu apteki. W odniesieniu do dochodów z ww. działalności gospodarczej, na rok 2004 wybrała Pani 19-procentowy podatek liniowy. Jednocześnie uzyskuje Pani przychody z najmu lokalu, w którym działalność prowadzi spółka której jest Pani wspólnikiem i dla tych z kolei przychodów wybrała Pani w 2004r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wątpliwości Pani budzi prawidłowość ww. wyborów.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 16.01.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uprzejmie wyjaśnia: Uchwalona w dniu 12 listopada 2003r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), wprowadza z dniem ...


- w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu oraz prowadzenia apteki,

W związku z zapytaniem z dnia 23.01.2004 r. (wpływ 27.01.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących najmu lokalu użytkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) niniejszym wyjaśnia co następuje : W 2004 r. w związku ...

Jak określić moment uzyskania przychodu w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych tj. otrzymanych refundacji od kas chorych i kosztów uzyskania tych przychodów oraz w sprawie możliwości naliczania przychodów ze sprzedaży za dany okres sprawozdawczy zgodnie z ewidencją na kasie fiskalnej w wysokości całego utargu netto tj. bez pomniejszania o naliczone a nie otrzymane refundacje netto ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na wniosek Spółki z o.o. „L.” w Ostrowcu Św. z dnia 28.01.2004r. w sprawie „określenia momentu uzyskania przychodu w przypadku dopłat do lek ...

Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refundacji wypłacanej przez NFZ za lekarstwa, powstaje w momencie uznania rachunku bankowego podatnika, czy też w momencie dostawy (sprzedaży) leku przez podatnika osobie uprawnionej ?

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 12.07.2004 r. w sprawie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku refundacji wypłacanej przez NFZ za lekarstwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zmianami), informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 mar ...

Czy słusznie wykazano w deklaracji za miesiąc maj 2004r. jako obrót do opodatkowania obrót ze sprzedaży leków będący sprzedażą gotówkową na rzecz osob fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych oraz faktycznie otrzymanych dopłat (w maju) do leków sprzedanych w maju. Wskazać należy również, że w maju na rachunek bankowy otrzymano dopłaty, które zaliczono do obrotu w kwietniu 2004r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) dotyczących opodatkowania otrzymanych dotacji podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż w art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ...

Kiedy i w jaki sposób należy rozliczać VAT z zestawień refundacyjnych składanych w NFZ przez apteki od 1.05.2004 r.?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 29.06.2004 r. (z datą wpływu 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U ...

1) czy refundacja dla apteki za leki wydane klientom jest obrotem podlegającym VAT ? 2) czy podatnik powinien wykazywać obrót (należność od klienta + refundacja) z chwilą sprzedaży leków ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 02.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: 1) czy otrzymana refundacja za l ...

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się Pana Naczelnika do następującej sprawy: czy apteka powinna zapłacić podatek VAT od premii pieniężnej, którą otrzymała w/g odpowiedniej noty z hurtowni farmaceutycznej za współpracę za miesiąc kwiecień b.r., a rozliczoną w miesiącu maju b.r.Według nas VAT-u w tym przypadku nie powinniśmy płacić, ale uprzejmie prosimy Pana Naczelnika o ustosukowanie się do tej sprawy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2004 (data wpływu do US 28.06.2004), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)informuje: Z informacji przedstawionych w złożonym piśmie wynika, iż pod ...

Generowanie strony w 5 ms