Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaniżenie

Decyzją Urzędu Skarbowego nr pisma .... stwierdza się co następuje:"... orzeka się o odpowiedzialności Pani .................................................................... jako osoby trzeciej, wspólnika byłej spółki cywilnej ..........................., solidarnie ze spółką oraz pozostałym wspólnikiem za zaległość podatkową spółki cywilnej .............. z tytułu podatku od towarów i usług za luty 2004 w wysokości ... zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od tej zaległości, które na dzień wydania decyzji stanowią kwotę ... zł." W uzasadnieniu do Decyzji czytamy, że w lutym 2004 w rejestrze sprzedaży odnotowano faktury VAT 13/2004 oraz 14/2004 z dnia 29-02-2005 w których błędnie zastosowano 7% stawkę podatku VAT, natomiast w powołaniu na obowiązujące przepisy i wg interpretacji powinna to być stawka 22%. Cyt."W w/w fakturach s.c. .... wskazała wartość netto sieci ... zł. Podatek należny wg stawki 22% wynosi ... zł. Zatem spółka w przedmiotowych fakturach zaniżyła podatek VAT o ... zł (.......), a w rejestrze sprzedaży za luty 2004 zaniżyła podatek należny o kwotę ... zł (...)."W/w faktura nr 13/2004 wystawiona przez spółkę cywilną ................ została wystawiona na podmiot ... Uprzejmie zwracam się z pytaniem, czy na podstawie w/w Decyzji korygującej stawkę podatku VAT w fakturze 13/2004 wystawionej przez ............. powinnam obecnie przeprowadzić korektę rejestru zakupowego w działalności: ....................., uwzględniając zmianę stawki VAT z 7% na 22% do w/w faktury? Jest to ten sam dokument więc domniemuję, że powinien mieć jednakową postać zarówno dla strony wystawiającej, jak też otrzymującej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży decyzją Nr ........... z dn. 10 czerwca 2005r. określił rozwiązanej spółce cywilnej ..., kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2004r. w wysokości ....... zł, w miejsce deklarowanej kwoty ... zł oraz orzekł o odpowiedzialności Pani ...., jako osoby trzeciej, wspólnika byłej spółki cywilnej ... , solidarnie ze spółką oraz z pozostałym ...

Czy wypłacone odsetki tytułem dopłat do zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników podlegają opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wypłacone odsetki od wyrównania zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla pracowników podlegają opodatkowaniu i czy odsetki te winne być wykazywane w PIT- 11 czy w PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy przychód z tytułu odsetek od zaniżonej wypłaty zasiłku chorobowego powinien być wykazany w deklaracji PIT 8C, czy też w deklaracjach PIT 11. Innymi słowy czy pracodawca jest w tym konkretnym przypadku płatnikiem, czy też ma wyłącznie obowiązki informacyjne ograniczone do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz do podatnika deklaracji PIT 8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy wypłacone odsetki tytułem dopłat do zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników podlegają opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Czy wypłacone odsetki tytułem dopłat do zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników podlegają opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imien ...

Czy istnieje konieczność odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych odsetek z tytułu nieprawidłowego naliczenia zasiłku chorobowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 47 ms