Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zrzeszenie

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywane usługi w zakresie nieodpłatnego świadczenia na rzecz swoich członków usługi określonej w PKWiU 63.21.25-00.10 "obsługa centrali wzywania radio taxi"?

W przedmiotowym wniosku zrzeszenie przedstawiając stan faktyczny wskazało, iż jest samorządną organizacją społeczno-zawodową członków wykonujących działalność taksówkową w zakresie przewozu osób i bagażu, działającą w oparciu o uchwalony statut. Podatnik wskazał jako podstawę prawną działania takich organizacji samorządu zawodowego - ustawę z 30 kwietnia 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych ...

Czy wypłacane, członkom koła łowieckie: a) dokonującym szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach rolnych, b) przygotowującym łowiska przed polowaniami z udziałem zagranicznych myśliwych,zwroty poniesionych kosztów (w formie delegacji) z tytułu używania własnych samochodów podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 19.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 20.10.2005r.), ostatecznie uzupełniony w dniu 02.11.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 04.11.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, że członkowie koła łowieckiego zobowiązani są na podstawie Statutu koła do sumiennego wykon ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, świadczonych nieodpłatnie na rzecz członków Zrzeszenia, usług doradztwa podatkowego i prawnego, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 74.1

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.07.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dmą 1.07.2005r., znak: US IV/I/443-58/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i us ...

Wnioskodawca jest organizacją, zrzeszającą wiele firm prowadzących działalność polegającą na produkcji i dostawie komponentów do samochodów (dalej dostawcy). Nabywcami produktów dostawców są podmioty należące do koncernów produkujących samochody. Są to spółki zarówno krajowe jak i podmioty z innych niż Polska krajów Unii Europejskiej. Podatnik pyta czy, dostawcy mogą wprowadzić rozwiązanie, polegające na tym, że faktury z tytułów dostaw będą wystawiane przez nabywców (samofakturowanie). Powyższe dotyczyłoby dostaw krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych na rzecz nabywców będących podatnikami podatku od wartości dodanej w krajach UE innych niż Polska. W związku z powyższym wnioskodawca pyta czy w myśl obowiązujących przepisów może zostać zastosowane w powiązaniu z wystawianiem, przesyłaniem i przechowywaniem oraz udostępnianiem organom faktur w formie elektronicznej (zarówno w odniesieniu do dostaw krajowych jak i do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów) przy wykorzystaniu systemu wymiany danych elektronicznych EDI oraz czy w tym zakresie obowiązuje wymóg akceptacji przez dostawcę wystawionej faktury w formie podpisu. Ponadto podatnik pyta gdzie powinno znajdować się urządzenie do przesyłania i odbioru danych w systemie EDI oraz czy strony będą mogły dowolnie wybrać podmiot pośredniczący w zakresie dostępu do EDI. Podatnik stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących przepisów można zastosować samofakturowanie w w/w zakresie oraz, że wymóg akceptacji w formie podpisu nie obowiązuje w odniesieniu do faktur wystawionych w formie elektronicznej. Zdaniem wnioskodawcy urządzenie do przesyłania i odbioru danych w systemie EDI będzie mogło się znajdować zarówno w kraju, jak i w innym kraju, a podmiotem pośredniczącym w zakresie dostępu do systemu EDI będzie mógł być podmiot krajowy lub podmiot zagraniczny.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w § 9 określa jakie elementy powinna zawierać faktura VAT, także wystawiona w f ...

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania grupy producentów rolnych.

Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 ze zm.) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), określającej zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków p ...

VAT - w zakresie obowiązku podatkowego w związku z udzielaniem bezpłatnych porad w zakresie obsługi i zarządzania nieruchomością

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...

Kwoty wypłacane rolnikom w wypadku ustania członkowstwa w Z., należy kwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, która normatywnie została wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym wypłacane rolnikom kwoty pochodzące ze zgromadzonego Funduszu Specjalnego, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Kto będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od otrzymanej kwoty, zarząd Grupy czy każdy z członków osobiście będzie rozliczał się z otrzymanej kwoty? Czy Grupa Producentów, jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zaliczki na rzecz podatku dochodowego od swoich członków i rozliczenia się z urzędem skarbowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 30 ms