Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przelew bankowy

Pytanie podatnika Czy powstałe w wyniku takiej operacji przelania środków zgromadzonych na rachunku walutowym na inny rachunek prowadzony w walucie polskiej różnice kursowe (ujemne i dodatnie) Spółka prawidłowo – zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 1 a oraz art. 12 ust. 2 a i 3 ustawy o pdop – zalicza odpowiednio ujemne do kosztów uzyskania przychodów lub dodatnie do przychodów podatkowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii powstania różnic kursowych w wyniku dokonania operacji przelania środków zgromadzonych na rachu ...

Czy usługa scentralizowanych płatności podlega pcc?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny or ...

Czy można dokonać odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet udokumentowanych fakturą VAT, za którą zapłata następuje przelewem ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. Radom, ul. ... z dnia 07.11.2005r. (data wpływu 09.11.2005r.), uzupełnionego w dniu 05.12.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...1. Czy przy przelewie z rachunku bankowego walutowego na inny rachunek bankowy złotówkowy według kursu określonego przez bank, różnego od kursu wpłaty danej waluty na rachunek bankowy powstają różnice kursowe stanowiące koszty uzyskania przychodu (podatkowe)? 2. Czy powstaną różnice kursowe w sytuacji zapłaty za jakieś zobowiązanie w złotych ze środków przelanych z rachunku walutowego oraz jak je wyliczyć?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1.09.2005 r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów Spółki wszystkie koszty poniesione w związku z organizacją przymusowego wykupu akcji, w szczególności: wyceny akcji przez biegłego rewidenta, korespondencji, wysyłki, przekazywania informacji akcjonariuszom, biura maklerskiego w przypadku wynajęcia biura do przeprowadzenia transakcji, emisji nowych dokumentów akcji i inne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 14 g ...

Czy różnice kursowe powstałe pomiędzy dniem 20.07.2005 r. - wpłaty przez bank na rachunek Spółki kwoty pożyczki w EUR - a dniem sprzedaży przez Spółkę kwot w EUR oraz USD (pochodzących z tej pożyczki) w celu zapłaty ceny za nieruchomość w PLN zgodnie z umową z dnia 22.07.2005 r., korygują wartość początkową nabywanej nieruchomości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 24 l ...

Czy podatnik posiada zobowiązania podatkowe z tytułu darowizny kwoty pieniężnej otrzymanej z zagranicy?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 07.02.2006r. (wpływ do tut. urzędu 10.02.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w in ...

Czy dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku zapłaty wg kursu ustalonego umową hedgingu zmniejszą koszt podatkowy nabycia towarów? Czy ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku zastosowania kursu sprzedaży ogłoszonego przez bank prowadzący rachunek, są kosztem uzyskania przychodów, mimo że rachunek złotówkowy obciążono kwotą 320.000,-PLN? O jaką kwotę zmniejszyć koszt nabycia towarów, gdy kurs sprzedaży ogłoszony przez bank prowadzący rachunek będzie niższy niż ustalony umową hedgingu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Generowanie strony w 166 ms